ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:02
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޝަމްއޫން ހަމީދު އަށް ކޮމެޓީން ރުހުމެއް ނުދިން!
 
މާދަމާ ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެ 8 ނަންފުޅުގެ ތެރެއިން ނަންފުޅެއް ފާސްކުރާނެ
 
ކޮމެޓީން ރުހުން ލިބޭކަމަށް ނިންމަނީ 75 މާކްސްއިން މަތިން މާކްސް ލިބޭނަމަ
 
ކޮމެޓީން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ޝަފީގް، ސޯސަންގެ، ބ. ގޮއިދޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަށް ބޭބޭފުޅު ވިދާޅުވާ ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ދަރިކަލުން ޝަމްއޫން ހަމީދުއަށް ރުހުންދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގައި ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް ރުހުން ދިނުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓިން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އިބްރާހީމް ޝަފީގް، ސޯސަންގެ، ބ. ގޮއިދޫ އަށެވެ.

ސީއެސްސީއަށް މެމްބަރަކު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރި އިއުލާނަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން އިންޓަވިއުކޮށް މާކްސް ދީފައިވަނީ އަށް ފަރާތަކަށެވެ. އެ އަށް މީހުންގެ ތެރެއިން 83.6 މާކްސް ލިބިގެން އެ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، އަނެއް ހަތް މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 75 މާކްސްއަށްވުރެ ދަށުންނެވެ.

ކޮމެޓީން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްވާކަމަށް ނިންމަނީ 75 އިން މަތިން މާކްސް ލިބިގެންނެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކާއި ލިބިލެއްވި މާކްސް:

  1. އިބްރާހީމް ޝަފީގް، ސޯސަންގެ/ ބ. ގޮއިދޫ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 83.6 މާކްސް
  2. ޝަމްއޫން ހަމީދު، ހ. މީނާޒު/ކ. މާލެ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 69.6 މާކްސް
  3. މަރިޔަމް ނާޒިމް މއ. އެރިޒޯނާ/ކ. މާލެ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 67.2 މާކްސް
  4. އަހުމަދު މޫސާ، ހ. އަމްސާވިލާ/ކ. މާލެ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 67.1 މާކްސް
  5. ފާތުމަތު ނިއުމާ، ގ. ހިމާލިޔާގެ/ކ. މާލެ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 66.8 މާކްސް
  6. އަލީ މުހައްމަދު މަނިކު ދަފްތަރު ރސ 1851، އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 63.9 މާކްސް
  7. އިބްރާހީމް ސަލީމް ނޫރާނީގެ/ށ. މަރޮށި އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 63.2 މާކްސް
  8. މަރިޔަމް ސައީދާ އިބްރާހީމް، މ. ކޮކާހަނދުވަރު/ކ. މާލެ އަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ 61.4 މާކްސް

ކޮމެޓީން ވަކިގޮތެއް ނިންމި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ނެގޭ ވޯޓުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން އިންޓަވިއުކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އަށް ނަންފުޅަށް ހުރުން އޮތްތޯ މަޖިލީހުން ވޯޓަށް އެހޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްތު، ފުތަރަމަ ލިބިލައްވާ ނަންފުޅަކީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބޭ ނަންފުޅަށް ވެގެންދާނެ އެވެ.

އެންމެ މަތިން ޝަފީގް ކިޔާ ބޭފުޅަކަށް މާކްސް ލިބިލައްވާފައިވާއިރު، ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކް ލިބިލައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލީ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު އަލްމަރްހޫމް އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ދަރިކަލުން ޝަމްއޫން ހަމީދު އެވެ.

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް