ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:25
ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، ޓެކްސް ނަގަން ބޭނުންވަނިއްޔޭ ބުނިއްޔާ މާރަނގަޅުވާނެ: ފައްޔާޒު
 
މިއީ ސަރުކާރު ހިންގަން ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކްގެ އިތުރުން ސިގިރެޓުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދޭން ވެގެންނޭ ބުނެ، ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރިޔަސް އެއީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދޭން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފައްޔާޒު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ސިނގިރޭޓާއި ސޮފްޓް އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑުތަކުން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ބިލެއް މިއީ. މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި ފަގީރުވެގެން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ދަށަށްދާތީ ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިބިލަށް ތާއީދު ކުރަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދޭން ބޭނުންވެގެން ނަގާ ޓެކްސެއް ނޫން މިއީކީ. މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގަން ފައިސާ ހޯދަންވެގެން ނަގާ ޓެކްސެއް،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިއްހަތަށް އިސްކަންދޭ ނަމަ ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޕްރޮމޯޓް ނުކުރީސް ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުން ސިގިރޭޓާ ދުރުކުރަން ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް، ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިގިރޭޓުން ސިއްހަތަށް ލިބޭގެއްލުމުން ރައްޔިތުން ދުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ މިހާތަނަށް ވެސް ސިގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީންނާއި ސިގިރޭޓުން ނަގާ ޓެކްސްއިން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވީމާ މިއީ ކޮންމެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާ މެދު ސަރުކާރުން ވިސްނާތީ ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ވެހިކަލްތައް ގިނަވާތީ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމިއިރު، އައްޑޫ އާއި ލާމު އަތޮޅު ފަދަ ބޮޑެތި އަތޮޅުތަކަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ގެންނަ ވެހިކަލްތަކުން ވެސް ޓިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެކަން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައިވެސް އެވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބިލް ހުށަހެޅި އިރު ރަށްރަށަށް ގެންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމަށް ހިމަނާފައިނުވާތީ އެއީ މިއީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް