ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:34
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ
ތެލަސީމިއާ ކުދިން ބޭނުން ކުރާ އަސުންރާ ބޭސް ފުވައްމުލަކުން ހުސްވެފައި، އަންނަ ހަފްތާގައި އެކަން ހައްލުވާނެ: އެސްޓީއޯ
 
އަންނަ ހަފްތާގައި އަސުންރާ ފުވައްމުލަކުން ލިބޭނެ

ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސުންރާ ބޭސް ފުވައްމުލަކުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާއި އެކަން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ  ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުސްލިހް މަސީހު ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކުން އަސުންރާ ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭ ކަމަށެވެ. އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ބޭސް ލިބުމުގައި ހައްލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މުސްލިހު ވިދާޅުވީ، ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސުންރާ ބޭސް އެސްޓީއޯ ފާމަސީއިން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ކަމަށެވެ. ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވީ އަލަށް ފަށައިގަތުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން މި ބޭސް ފޯރުކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސް އިން ދީފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ އަދަދަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ކަންކަން ރާވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްލިހު ވިދާޅުވީ، މި ހަފްތާގައި ފުވައްމުލަކުން އަސުންރާ ބޭސް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބޭސް ނުލިބިގެން އެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާކުރި ފަރާތަކުން ބުނީ، އަސުންރާ ބޭސް ފުވައްމުލަކުން ހުސްވުމުން މާލެ އައިސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ވެސް ބޭސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބްލަޑް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތުން ހަމައެކަނި ފޯރުކޮށްދެނީ މާލެއާއި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުގައި ތިބި ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ކަމަށާއި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ބޭސް ބްލަޑް ސަރވިސްގައި ނެތްކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރި ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 އަސުންރާ އަކީ ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވާ ދަގަނޑުގެ ބައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް