ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 11:48
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ގޫގުލް
ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން
ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ: ރިޔާޒު
 
ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ހަދައި، އެ ބާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭ
 
މިހާރު އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތްތައް ނުކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެ މީހުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސްގައި ހޯމަ ދުވަހު، ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތުހްމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަހްގީގުކުރަން އުޅެ އެކަން ކާމިޔާބުވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ. މި ޤައުމުގައި އަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ ނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޯޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ފަސާދަވެފައިވާ ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތް ހަދައި، އެ ބާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތްކުރުމުގެ ޙައްގަކީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ހައްގެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެނެއް ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަތް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުތައް ފޯރުވައިގެން ހުކުމްކުރުން ވެސް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރީޢަތުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މި ފޯރުކުރާ ނުފޫޒުތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރެވިގެން، ތަންފީޒުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭނެ ކަމަކަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނަކީ މުހިންމު ގާނޫނެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި މައިގަނޑު ބައެއް ކަންކަން ފަނޑިޔާރުންގެ އިހްތިޔާރަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ނުބޭއްވުން މުހިންމު ކަމަށް ރިޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވެވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ނަމަ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފިންގަޕްރިންޓާއި ޑީއެންއޭ ވެސް ގަބޫލްކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައެއް ޝަރީއަތްތަކުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޔާއަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން މިހާރު އެ ބޭނުންކުރާ އިޚްތިޔާރީ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުން ހަނިކުރެވިގެންދާނެކަމުގައި،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާޒިމްގެ މައްސަލައަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑީއެންއޭ ދިމާވެ، އެކަމުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުރިއިރުގައި ވެސް ފެނިގެންދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެކިއެކި މީހުން ފްރޭމްކުރެވިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގަމުންދާކަން ކަމަށެވެ. މިކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ސަނަދަށް ބަލައިފި ނަމަ އެއީ އެންމެ ގާބިލް ބޭފުޅުން ކަމަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލަކީ ވެސް ތައުލީމީ އަދި ގާބިލް ބޭކަނބަލެއް ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މި ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު ވެސް މި ބޭބޭފުޅުން މި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެން ވެސް މި ގައުމުގައި އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތްތައް ނުކުރެވޭކަން އެއީ މި ގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް