ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 10:43
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ގޫގުލް
ހެއްކަކީ ޑޮލަރު
ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު ހެއްކަކީ ޑޮލަރު ބޮނޑި: އިމްތިޔާޒު
 
ހެކި ވަޒަން ކުރަން "ހަަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން" ބޭނުމެއް ނުކުރޭ
 
އެއްބާވަތެއްގެ ދެ މައްސަލަ އެއްގޮތަކަށް ނުނިމޭ
 
ޑޮލަރު ބޮނޑިއަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ދުވަހެއް ހޯދަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިހާރު ހެއްކަކީ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާ ޑޮލަރު ބޮނޑި ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސްގައި އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރަން ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނަކީ މުހިންމު ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު ފައިދާ ލިބޭނީ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ދޭ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާއަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ނުފެންނަ ދުވަހެއް އައިސްގެން ކަމަށެވެ.

"ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހެއްކާއި ޑޮލަރު ބޮނޑިއަކާ މި ދޭތި ބަހައްޓައިފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ޑޮލަރު ބޮނޑިއަކީ ހެކިކަމުގައި ނުފެންނަ ދުވަހެއް އައިމަ މެނުވީ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަގީގަތުގައި ޝަރީއަތެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ،" ގާނޫނީ ވަކީލް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްބަސްވާ ހަގީގަތެއް، މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭކަން. އެ ބިނާވެގެންވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑޮލަރު ބޮނޑީގެ މައްޗައްކަން. އެއީ ހަމަ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް,"

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔާއިރު އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްބެވިި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަނޑިޔާރުން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ، އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ވެސް ހުރަސްއަޅާ ފަނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްބަވި ކަމަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަން، މުސްތަގިއްލުކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅައިގަނެފައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހިތުތެރޭގައި އިންސާފުވެރިކޮށް ޝަރީއަތެއް ކުރުމުގެ ހިތް އޮންނަ ކަމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމު އެބަ ކުރަން،" އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި "ހަަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން" ބޭނުން ކުރުމަކީ، އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުފެންނަ ކަމެކެވެ. 

"އެއީ މި ރާއްޖޭގައި ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ހަމަޖެހޭ އިންސާނެއްގެ އާއްމު ވިސްނުން، މިއީ ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުތަކުގައި، ފަނޑިޔާރުގެތަކުގައި އަދި ހުރިހާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކުން ނިންމުމުގައި އެންމެ ބޮޑަަށް އެޕްލައިކުރާ ހަމަޔަކީ، ގާނޫނަކީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ވިސްނުން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގޭގައި ނެތްހާ ހިނދަކު ހެކި ވަޒަން ކުރަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްބާވަތެއްގެ ދެ މައްސަލަ އެއްގޮތަކަށް ނުނިންމުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެއްބާވަތެއްގެ ދެ މައްސަލައިގައި ދެ ހުކުމެއް އަންނަނީ ޑޮލަރު ބޮނޑިއަކީ ހެކި ކަމުގައި ބައްލަވާތީ ކަމަށެވެ.

އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މީހާގެ ވީޑިއޯ ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެ ވީޑިއޯއަކީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ކުރެވުނު ޝަރީއަތެއް، ހިންގުނު ތަހުގީގެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

"ޑޮލަރު ބޮނޑީގެ މައްޗަށް މިކަން ހިނގަނީ. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި ނުފޫޒު ގަދަ ސިޔާސީ މީހުން، ފަނޑިޔާރުންނަށް ދައްކާ ބިރެއްގެ މައްޗަށް މިކަން ހިނގަނީ. ތަހްގީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޕްރޮސެކިއުޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ދައްކާ ބިރެއްގެ މައްޗަށް މިކަން ހިނގައިދަނީ،" އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަން ބަދަލުކޮށް ޑޮލަރު ބޮނޑިއަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ދުވަހެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް