ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުއަށް ރާއްޖެއިން ބިނާކުރަނިވި ހުށަހެޅުންތަކެއް

  • މިހާރު ފަށާފައިވާ 32 ވަނަ ސެޝަން ނިމޭނީ ފެބްރުއަރީ 1ގައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 07:44 1,619

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ - ސަން

އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަައުންސިލްގައި މިފަހަރު ގައުމުތައް ރިވިއުކުރެވޭއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ބިނާކުރަނިވި ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ވަފްދުން ބުނެފިއެވެ.

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ 32 ވަނަ ސެޝަން ފެށިފައިވަނީ 21 ޖެނުއަރީ 2017 ގައެެވެ. ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ކުރިޔަށްދާ މި ސެޝަން ނިމޭނީ 1 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސެޝަންގައި 14 ގަައުމެއް ރިވިއުކުރެވޭއިރު އެ ގައުމުތަކަކީ، ނިއު ޒީލޭންޑް، އަފްޣާނިސްތާން، ޗިލީ، ވިއެޓްނާމް، އުރުގުއާއީ،ޔަމަން، ވެނުއާޓޫ، ފޯމަރ ޔޫގޮސްލާވް ރިޕަބްލިކް އޮފް މެސެޑޯނިއާ، ކޮމޮރޮސް، ސްލޮވާކިއާ، އެރިޓްރިއާ، ސައިޕްރަސް, ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި ކެމްބޯޑިއާއެވެ.

ޔޫޕީއާރު ސެޝަންއަށް ރާއްޖެއިން ވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދގެ އޮފީހަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. ހާލާ ހަމީދް އާއި ދާއިމީ މަންދޫބުގެ ނައިބް ހައުލާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ޝަހުލާއެވެ.

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުއަކީ އދ. މެމްބަރު ގައުމުތަކުގައި އެ ގައުމެއްގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ރިވިއު ކުރުމެކެވެ. އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރާ މި ރިވިއުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވި ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާއި އެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ

ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު ވަރކިންގ ގްރޫޕުން އަހަރަކު ބާއްވަނީ ރިވިއު ސެޝަންއެވެ. ކޮންމެ ސެޝަންއެއް ދެ ހަފްތާއަށް ދެމިގެންދާއިރު ހުރިހާ ގައުމެއް ރިވިއުކުރުމުގެ ބުރެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަތަރު އަހަރާއި ބައި ހޭދަވެއެެވެ. ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބުރު 2017 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާއިރު މި ބުރު ނިންމާލެވޭނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ރިވިއު ކުރާނީ 36 ވަނަ ސެޝަންގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް/މެއިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް