ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 06:15
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހެޑް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހެޑް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
ބަންގާޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރު، ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ހުރީ ތައްޓަށް: ނިޒާމް
 
ބޭނުންވަނީ ތައްޓާއެކު މާލެ އަންނަން
 
މުބާރާތައް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވަނީ ނިމިފައި
 
ޓީސީ އޮތީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި

މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބު ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި ޓީމުގެ ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމެއް ހުރީ މުބާރާތުގެ ރަންވަނަ ހާސިލް ކުރުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމް ބުނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޓީސީގެ ފަރިތަކުރުންތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވާނީ ބަންގާޅު މުބާރާތަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެކި ޓީމުތަކާއި ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޒާމް ބުނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޅަ ޓީމަކަށް މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެތަށް ގޮތަކުން ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސީޒަނަށް ނުކުންނަ އިރު ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެ އެކްސްޕީރިއެންސް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއެކު ދެން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން ކްލަބާއި އިތުރު ހަތަރު ގައުމެއްގެ ހަތަރު ޓީމެކެވެ.

ޓީސީ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ޓީމެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމެއް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފްއޭއެމަށް ލިބުމުން އެ ފުރުސަތު ޓީސީ އަށް ދޭން ނިންމީ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ އޭއެފްސީ ކަޕް ކުޅެމުންދާތީވެ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގުރު މިހާރު ނަގާފައިވާ އިރު، ޓީސީ ލައްވާލާފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބާނީ ލިމިޓެޑް އެފްސީ އާއި، ކިރިގިސްތާނުގެ އެފްސީ އަލްގާ އަދި ކޮރެއާގެ ޕޮޗެއޮން ސިޓިޒަން ކްލަބާއެކު ގްރޫޕް "އޭ"ގަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބަންގްލަދޭޝުން ވާދަކުރަނީ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބާނީ އާއި މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިޓަގޮންގް އަބާނީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް މުހައްމަދޭން އެސްސީ ޑާކާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޓީމުތަކަކީ ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ލީގު ޗެމްޕިއަން މަނަން މަޝްޔާންޑީ އާއި އަފްގާނިސްތާންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަން ޝަހީން އަސްމާޔީ އާއި ފިލިޕީންސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ލީގުގެ ހަ ވަނަ މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ސްޓެލިއޯން އެފްސީ އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބް އެފްސީ ޕޮޗެއޯން އެވެ.

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، މުބާރާތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޓީމު މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް