ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 06:04
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ:_ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ:_ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ގޫގުލް
ފަލަ ސުރުޚީ
ގާނޫނު އަސާސީގައި ރައީސް ޔާމިން މުގުރާނުލާ އެންމެ ބާބެއްވެސް ނެތް:ފައްޔާޒް
 
ޖުޑިޝަރީ ޚަރާބުކުރަނީ ދިހަވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުން
 
ކަސްތޮޅު އެޅިޔަސް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަންޖެހޭ
 
ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފިނޑިކަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނު އަސާސީގައި، ރައީސް ޔާމިން މުގުރާނުލާ އެންމެ ބާބެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަށް މަސައްކަތްކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތް ނަމަ، ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަކު ނުހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "މިއަދު ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަން ގާނޫނު އާސާސީއާ ޚިލާފަށް ހިފެހެއްޓޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން"ނެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައި ނަމަވެސް ވެރިކަން ދަމަހައްޓާތީވެ، ނުވަތަ ގާނޫނު އަސާސީއަކަށް ގާނޫނަކަށް ނުބަލާ ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރަން ތިބީމަ ޖުޑިޝަރީވެސް ބިރުގަންނަނީ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ބިރުގަންނަނީ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންވެސް ހުރިހާ ނާޗަރަންގީއެއްކުޅެ، ޗަރުކޭސް ދައްކަނީ އެ މެންބަރުން ބޭނުންވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

 

"ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ކުރައްވާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފްކަންކަން ހުއްޓުވަން ކެރޭވަރަށްވުރެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފިނޑި"

 

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވުރެ، ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހިތްވަރުވެސް މާ ގަދަ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެ ތިއްބެވި އަންހެން ކަނބަލުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވުރެ މާ ހިތްވަރު ގަދަ އިނގޭތޯ، ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތީގައި އޮތްއިރު، ގާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އެނުކުންނަވަނީ، އެއީ ތާރީޚުގައި ލިޔެވެގެންދާނެ ކަންކަން، މިވާގޮތަކީ ވަޒީފާއާ، ކާންބޯނެ ގޮތާއި، ލިބެން އޮތް ފްލެޓްތަކާއި، މިކަންކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތްވަރު ނެތީ، ފިނޑީއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އެގޮތަށް" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މުޅި ޖުޑިޝަރީ ޚަރާބުކޮށް، މުޅި ނިޒާމްގެ ބާރުވެރިކަން އޮތީ ދިހަ ވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންގެ އަތުގައި ކަމަށެވެ.

 

"މުޅި ޖުޑިޝަރީ ޚަރާބުވެ، ފުޑުފުޑުވެގެން ދަނީ ދިހަ ވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންގެ ސަބަބުން"

 

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ދިހަ ވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުން ގުޅިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިންއާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނާއި ގުޅުމުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ބާރު އެފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންނަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

"އެ ދިހަވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންގެ ބާރުގެ ތެރެއިން މުޅި ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑު ވެގެންދަނީ، ކޮބާތޯ ދެންތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުންވެސް އެބަތިއްބެވި، އެބޭފުޅުންގެ ވެސް މައްސަލައަކީ އެބޭފުޅުންވެސް ފިނޑީ، ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެތީ އޮންނަ ފިނޑިކަން، ވަޒީފާ އެބަ މާ މުހިއްމުވޭ އަދުލު އިންސާފާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށްވުރެ" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މިއަދު ރާއްޖޭން ފެންނަމުން މިދަނީ ވަޒީފާއާ މާއްދީ ފައިދާތަކަށް ދީލާލުމުން ވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔަންޖެހޭ ކަމަށާއި ކަސްތޮޅު އަޅުވާ ހައްޔަރު ކުރަންދެން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ބަޔަކު އައިސް ކަމެއް އަނބުރާލަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސަރުކާރަށް ފާޑުވެސް ކިޔަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާޑު ކިޔަންޖެހެނީ ފާޑުކިޔާ ވަރުގެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާތީ ކަމަށާއި ހަމަ ތިބިފައި ބަޔަކު އެއްޗެއް ކިޔަނީއެއް ނޫން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް