ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ހުއްޓުން

އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުން: ކަންތައްތަކެއް ގުރުބާން ކުރެއްވުމަށްފަހު ޓްރަމްޕްގެ އާ ޕްލޭނެއް

  • ޑްރީމަަރސްގެ ގޮތުގައި 700،000 އެއްހާ މީހުން އެބަތިބި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 16:19 1,580

އާ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ކުރިންސްވެސް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ޕްލޭނަށް ޑެމޮކްރޭޓުންވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައި - ސަން

ސަރުކާރު ހުއްޓުމުކަށް އައިސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިމޮކްރެޓުންނާއެެކު އެއްބަސް ވުމަކަށް ދެވޭތޯ، މެކްސިކޯއާއި އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ އިމުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ރަައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބަދަލުކުރައްވައި އާ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެން ފާސްކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވާއިރު ޑިމޮކްރެޓުން ދަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. ބަޖެޓް ފާސްނުވެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ހަފްތާވެފައި ވާއިރު ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ފާރު ރޭނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ރައީސް ޓްރަމްޕް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ކުރިންސްވެސް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ޕްލޭނަށް ޑެމޮކްރެޓުންވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށްއައި ފަހަރު ކަމަށްވާއިރު 800،000 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރުވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ތަގުރީރު ފައްޓަވާފައިވަނީ އެމެރިކާއަކީ ރެފިއުޖީންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ފަޚުރުވެރި ސަގާފަތެއް އޮތް ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ނިޒާމް ހަލާކުވެފައި އޮންނަތާ ޒަމާންތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންގްރެސްއަށް ކުރިޔަށްދެވޭނެ މަގެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ބޯޑަރު ފާރު އެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ސަބަބު ތަކުރާރުކުރައްވައި ޓްރަމްޕް މި ފަހަރު ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި އަަޅަނީ ދާއިމީ ފާރެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ދަގަނޑު ސްޓަރކްޗަރއެއް ގާއިމް ކުރައްވާނީ ކަމަށެވެ. ރައީސް ޓްރަމް އެހެންވިދާޅުވ ނަމަވެސް ފާރު ރޭނުމަށް ކުރިންވެސް ކަނޑައަޅުއްވައި ކޮންގްރެސްގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 5.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދެ ހުހުށަހެޅުއްވުމާމެދުވެސް ޑްރީމަރސް އަދި ޓެމްޕޮރަރީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސްޓޭޓަސްގައި ތިބޭފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެއެވެ.

ޑްރީމަރސްއަކީ ޑީޕޯޓްކޮށްލުމުގެ ބިރެއްނެތި އެ ގައުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ދިރިއުޅެވޭ ގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެވެ. ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ރައްވެހިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ޑްރީމަަރސްގެ ގޮތުގައި 700،000 އެއްހާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އެ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ޅައުމުރުގައި އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްވަނީ ޓެމްޕޮރަރީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސްޓޭޓަސްގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހުއްދައާއެެކު ތިން އަހަރު އެ ގައުމުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ކުރިން ދެކޮޅު ހެއްދެވި ކަމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް