ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 00:21
އުކުޅަހުގެ މަގުމަތީގައި މަހާނައެއް ގޮތަށް ހެދި ފަސްފުނި ކައިރީގައި ބަޔަކު: މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން މިއަދު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
އުކުޅަހުގެ މަގުމަތީގައި މަހާނައެއް ގޮތަށް ހެދި ފަސްފުނި ކައިރީގައި ބަޔަކު: މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން މިއަދު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
ގޫގުލް
މަހާނަ ހެދުން
"އުކުޅަހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގައި"
 
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލީ މިއަދު
 
ސިހުރު ފަންޑިތަ ހެދުމުގެ ތުހްމަތުކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެން ދެ ކަމަކަށް ވެސް ތުހްމަތު ކުރޭ
 
އުކުޅަހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން

މަހާނައެއް ގޮތަށް ފަސްފުންޏެއް ހެދުމުން، ސިހުރު ހަދައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ތުހުމަތުގައި އުކުޅަހުން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ ބައެއްގެ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގައި ކަމަށް އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް އޮންނަ އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޫސާ ނައީމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ސިހުރު ފަންޑިތަ ހަދައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އުކުޅަހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަން ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިކަން މި ކުރީ ވަކި ބައެއް ނަގަން ވެގެން ، މިއީ ރޭވިގެން ކުރި ކަމެއް، މިހާރު ކައުންސިލްގައި ތިބި މެމްބަރުން އަންނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލްގައި ތިބިޔަކު ނުދޭނަމޭ ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައި އެބަހުރި،" ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް މެމްބަރު ޝިނާޒު މޫސާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމުން، އެ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި މަހާނައެއްގޮތަށް ފަސްފުންޏެއް ހެދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނައީމްގެ އިތުރުން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއް ގޮސް އެމީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުން 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރު ދިނެވެ.

ނާއީމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އުކުޅަހުގައި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭގައި ބޮނޑިބަތް ކެއުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެރޭ އެތަނަން ދިޔައީ އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތިން ކަމަކަށް ތުހްމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި، އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގުމާއި، ސިހުރު ފަންޑިތަ ހަދައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފުލުހުން ތިން ކޯޓް އަމުރެއް ދެއްކި، ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ، އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގުމާއި، ސިހުރު ފަންޑިތަ ހަދާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދިކަމަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ އަމުރު ދައްކާފައި" ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައީމް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމީހުން ތިބިއިރު އަންނައުނު ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ވެސް ތިބެން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ ގަވައިދުން ދެ ކަމަކަށް ބޭސް ކާމީހަކަށް ވާއިރު، ފުލުހުން އޭނާއަށް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ހަމަޖައްސައި ނުދިން ކަމަށް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގައި އޭނާ އާއި ސުވާލުކުރީ އުކުޅަހުގެ މަގު މައްޗަށް އޭނާ މީހުން އެއްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް، އެކުޅަހު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ފިކުރަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީވެސް އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުކުޅަހުގެ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓް ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އެރަށުގެ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުން ދަނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް