އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މީރާ

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިވޭ!

  • 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 7089 ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާވޭ
  • ބަޔާން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:39 | 4,250

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ އާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 7089 ކުންފުންޏަކުން އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އިން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ 5772 ކުންފުންޏަކުން ދައްކަން ޖެހޭ 189.6 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ 1317 ކުންފުންޏަކުން ދައްކަންޖެހޭ 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، ކުންފުނިތަކުން އެއްވެސް ވިޔަފާރީއެއް ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް މީރާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ކުންފުންޏެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރެވޭނީ އެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އިން އުވާލުމުން ކަމަށް މީރާ އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ވިޔަފާރީ ވިޔަފާރި ނުކުރާ، އުވާލަން ބޭނުންވާ ކުންފުނިތައް، ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް އަށް ހުށަހަޅައިގެން އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީރާ އިލްތިމާސް ކުރިއެވެ.

މީރާ އިން އިތުރަށް ބުނީ އަމިއްލަ ފަރުދުން މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މީރާ އިން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓެކުހާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ، އެ ލުއިތަކަށް ކުންފުނިތަކަށް ރައްދު ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުދި ވިޔަފާރީތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެވިފައިވާ ލުއިތަކަކީ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ރައްދުވާ ލުއިތަކެއް ކަމުގައި މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.