ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 20:23
ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފްއަށް ސީއައިއޭގެ ޑައިރެކްޓާ މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މެޑަލް އަރުއްވަނީ
ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފްއަށް ސީއައިއޭގެ ޑައިރެކްޓާ މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މެޑަލް އަރުއްވަނީ
ގޫގުލް
ސީއައިއޭ
ސައުދީ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފް އަށް ސީއައިއޭ އިން ހާއްސަ މެޑައްޔެއް އަރުއްވައިފި
 
ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޖާސޫސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް

ޖާސޫސީ ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ނާއިފް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާެގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ (ސީއައިއޭ) އިން ވަލީ އަހްދަށް ހާއްސަ މެޑައްޔެއް އަރުއްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ ވަލީއަހުދަށް މިމެޑަލް އެރުއްވީ އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އާ ވެރިޔަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ، ހުކުރު ދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ. ޕޮމްޕެއޯގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅަކީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އޭނާ ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ސީއައިއޭ އިން މެޑަލް އެރުއްވި ސައުދީ ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ ސައުދީގެ ފަސްޓް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަދި މިނިސްޓާރ އޮފް އިންޓީރިއާއެވެ. ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ނާއިފަކީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޖާސޫސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް ވަލީއަހުދު ނާއިފް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭގެ ޑައިރެކްޓާ ޕޮމްޕެއޯ ވަލީއަހުދު ނާއިފްއަށް އެރުއްވި މެޑަލްގެ ނަމަކީ "ޖޯޖް ޓެނެޓް މެޑަލް" އެވެ. ޖޯޖް ޓެނެޓަކީ ސީއައިއޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޑައިރެކްޓަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 23:17
އެމް.އޭ.ކަރީމް
މުސްލިމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއެޅުމަށް އެމެރިކާއަށް ވެދިން އެހީގެ ހަދިޔާ ވަރަށްސަޅި.