ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:54
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ--
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ--
ޓްވިޓަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހެއްކާބެހޭ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަން ފާސްކޮށްފި
 
އެބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނެއް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށް ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފަ
 
ހެއްކާބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 59 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

އަދުލްއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށްވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު އެބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 59 މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެބިލަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް މެމްބަރަކު ވޯޓް ދެއްވިއިރު، ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުންނުވާ ފަސް މެމްބަރަކު އިންނެވި އެވެ.

ހެއްކާބެހޭ ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގައި ހިންގާ ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭ ހެއްކާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކަށައަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ.

މި ބިލަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، އިންސާފުން ޝަރީއަތްކުރެއްވުމުގެ ހައްގު، އެ ހައްގުގެ ގޮތުގައި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެއް އުސޫލް ކަމުގައިވާ އެކީގެ އުސޫލްކަމުގައިވާ އެކީގެ އުސޫލް ތަފްސީލްކޮށް އަދި ސާފުކޮށް ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްދޭ ބިލެކެވެ.

މި ބިލްގައި ހެކިބަސް ނެގުމާއި، ހެކި ހުށަހެޅުމާއި، ހެކި ބަލައިގަތުމާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި ހެކި ވަޒަން ކުރުމުގައި ކޯޓުން ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލްތައް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަމުގައި، ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގެ އިތުރުން ވެސް ކަމެއް ތަހުގީގުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ ދައުރެއް އޮތް، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާއަކުން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ނިސްބަތަކަށް، މި ގާނޫނުގެ އުސޫލްތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމްކޮށް، ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލްތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެއްގޮތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް ހެއްކާބެހޭ މި ބިލްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އެވެ.

އެބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން އެބިލަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެންނަންޖެހޭކަމަށާއި އެބިލް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މި ބިލް މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްފި ނަމަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އިސްސާފު ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅި، މީހުން "ފްރޭމް" ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އަދުލްއިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކޮންމެހެން އެކަންކަން ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ނެތިގެން ނޫން ކަމަށާއި ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިހުލާސްތެރިކަން ނެތުމުން ކަމަށްވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ވިދާޅުވީ ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް