އަންގާރަ 21 މެއި 2019
02 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 16
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އިންތިހާބީ ރައީސް ކެބިނެޓް

އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ

  • ކެބިނެޓްގައި 19 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެ
  • ޖުމްލަ ކެބިނެޓްގައި 22 ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 13:13 8,538

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު -

އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ހުވާ ކުރެއްވުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކެބިނެޓް ހުވާކުރެއްވުމަށް މިއަދަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ އިރު އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރަހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 05:00 ގައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ގަޑިއިރަށް ވެފައިވާ އިރު އަދިވެސް ބައެއް ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނަށް ކޮންފަމޭޝަން ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސްގެ ސަރުކާރުގައި 19 ވުޒާރާއެއްގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީސް ވެސް ގާއިމް ކުރައްވާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާ އެކު ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 ބޭފުޅަކު ތިއްބަވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީތައް އިތުރުވި ނަމަވެސް ނިމިގެންމިދާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ކުރާ ހޭދަ އަށް ވުރެ އަންނަ ސަރުކާރުގައި 16 ޕަސެންޓް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 700 އަށް އަރާ އިރު އެ އަށް ވުރެ 100 ވަރަކަށް މަގާމު އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ސަރުކާރުގައި މަދުވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަސް މިނިސްޓްރީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއެވެ.

ނަން ބަދަލުވާ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަމަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ނަމަށް އާ ސަރުކާރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ މިނިސްޓްރީތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް