އަންގާރަ 21 މެއި 2019
02 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 16
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުޑަ ނުކުރެވެނީ ރަނގަޅަށް މެނޭޖް ނުކުރެވޭތީ: ތަޖުރިބާކާރުން

  • މޯލްޑިވިއަންގެ އަގުތައް މާބޮޑުކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 17:26 3,612

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް -

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އޮތީ މާ ބޮޑަށް ކަމަށާއި، އަގުތައް ބޮޑުވެފައި ވަނީ އެކަން ރަނގަޅަށް މެނޭޖް ނުކުރެވުމުން ކަމަށް ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީ. އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓްރގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ކޮންސަލްޓަންޓުން ބުނީ އަގުތައް އެ މިންގަނޑުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ. އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޖިނާހު ވިދާޅުވީ ޤައުމީ އެއަރ ލައިނަށް އެކިއެކި އިންސެންޓިވްސްތަކާއި، ސަބްސިޑީސްތަކާއި، ފައިދާތައް ލިބޭއިރު ޤައުމީ އެއަރ ލައިން އަކުން އާންމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަލާއިރު، ޚިދުމަތް ދެނީ މާ ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށެވެ.

"މިއެއަރލައިންއަކީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެއަރލައިނަކަށްވެފައި، އަދި ބައިވަރު އިންސެންޓިވްސް އާއި، ބެނެފިޓްސް އަދި ސަބްސިޑީސް އާއި އެއްޗެހި ލިބިހުރެ، އަދި ޕަބްލިކް އަށް ދޭ ސާރވިސް އަކަށްވާއިރު އަގު ހުރީ ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ވެސް މާ މަތީގަ. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް މި ހުރީ މާ ބޮޑުކޮށް" ޖިނާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަރ ލައިންއެއްގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅެނީ އެ އެއަރލައިންގެ ރިޒަވޭޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ޖިނާހު ވިދާޅުވީ، އަގުތަކަކީ ވަކި ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމަކުން ކަނޑައެޅިގެން އަންނަ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަގު ކުޑަ ނުކުރެވެނީ މި ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން ނެތުމަކީ ވެސް މިކަމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ޖިނާހު ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގެ އަގު ދަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅާއި ބެހޭގޮތުން ޖިނާހު ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ އެއަރ ލައިންގެ ރެވެނިއު މެނޭޖް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ އަގު ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖިނާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް