raajjemv logo
ޔޫނިއަން ބަޖެޓް 2017
ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އެއްކޮށް މާޔޫސްކޮށްލައިފި
 
ފިލްމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބަޖެޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
 
ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ވަނީ "ބާކީކޮށްލާފައި"
އާލާ އިބުރާހިމް
2,645
ކ. މާލެ |
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:00
އިންޑިޔާގެ 2017 އަދި 18އިގެ ބަޖެޓުގައި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ނަމެއް ނުވެސް ނެތް
ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ 2017 އަދި 18 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އިޢުލާން ކުރުމާއެކު މުޅި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ މާޔޫސްވެއްޖެއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރިއަކީ ސަރުކާރަށް ރެވެނިއު ވަންނަ މައި ދާއިރާއަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އެތައްހާސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތް ދާއިރާއަކަށްވާއިރު، އިންޑިޔާގެ މިއަހަރާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ޔޫނިއަން ބަޖެޓްގައި ބޮލީވުޑް 'ބާކީ ކޮށްލާފައިވާ" ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަންނާނުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމާއެކު، ޓެކްސް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރު މުކޭޝް ބަޓްއާ ޙަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު އިޢުލާން ކުރިއިރު ބޮލީވުޑްގެ ނަމެއް ވެސް އޭގައި ހިމެނިފައެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ހީކުރަނީ ބޮލީވުޑަކީ ވުޖޫދުގައި ވެސް ނެތް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މުކޭޝް ބަޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ބަޖެޓުގައި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައި ނެތުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރަމުން ފިލްމް އުފެއްދުންތެރިޔާ ކުނާލް ކޯލީ ވަނީ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުންނަކީ، މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވީއިރު، އެފަރާތްތަކުން މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ، ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ޤައުމުގައި ނުވަތަ ވަކި ސްޓޭޓެއްގައި ޝޫޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ހުށަނާޅާ މައްސަލައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ހުށަނާޅާ މައްސަލައަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އިންޑިޔާގައި ފިލްމުތައް ޝޫޓް ކުރުމަށް ސަބްސިޑީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި އެކަންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް