ނޫސްވެރިކަން
ދައުލަތުގެ ވެރިން ޒިންމާދާރުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ރާއްޖެޓީވީން ކުރާނެ:ފިޔާޒް
 
ބިރުދެއްކިކަމުގައިވިނަމަވެސް، އެ ބިރަށް ބެލުމެއް ނެތި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފިޔާޒް ދެއްވި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ކ. މާލެ |
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުުރހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ
ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖެޓީވީން ކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ބިރެއްދެކިކަމުގައިވި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ސްޓޭޝަނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުތައް ހަދައި، ނޫސްވެރިކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުންނާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއްކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރަންދެން ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސްޓޭޝަނުން، ފަސްޖެހުމެއް، ބިރުގަތުމެއް ނެތި ކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްގޮތަކަށްވެސް ހީނުކުރާތި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންގެ ކަމަކީ، ސަރުކާރުން ބުނާހާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާހާ ކަމެއް، ސޮއިކޮށްލާތަނެއްގެ ފޮޓޯ ދެއްކުމާއި، ވީޑިއޯ ދެއްކުމާއި، އެ ވާހަކަ ލިޔުންކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް، އަޅުގަނޑުމެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައި އޮތް ގާނޫނީ ވާޖިބެއް އެއީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް، ވެރިންކުރާ ކަންތައްތައް ބަލާ އެކަންކަން ރިޕޯޓްކުރުން. ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުން." ފިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކަންތައްތައް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ހިސާބަށް ތިލަކޮށްނުދެވުނު ނަމަވެސް، އެކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ތިލަކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން، ވެރިން ހިންގާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ސްޓޭޝަނާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ފިޔާޒް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މައުލޫމާތުތައް ލިބުމާއެކު، އެ މައުލޫމާތެއްދިން ފަރާތް ސިއްރުކޮށް ދައުލަތުގެ ވެރިން ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖެޓީވީން ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރިދުނިޔޭގައި އޮވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރިޕޯޓްތައް ގެނެވެސް ދެވެން ވެސް އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުން. އެކަންކަން ހާމަކުރަމުން." ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކަކު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ އޮތް މިންވަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މިހާރު އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނޫސްވެރިކަމަށް ސިދާ ހުރަސްއަޅަމުންގެންދާކަމަށް ފިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން، އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޒިފާއަށްޓަކައި މުޅި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤަށް ހަރާންކޯރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ފާޑުކިޔުން ނެތި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުޅަހެޔޮވެއްޓެއް ނެތިއްޔާ އެތަނެއްގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި، ފަސާދައާއި، ހުރިހާ ނުބައި ކަމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ،" ފިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސަސާތައް "ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން، އަދާއަތް ގުޅުވާލައިގެން" އޮތީ ނޫސްވެރިކަން ނައްތާލަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ދޭން ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުށަނާޅުއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަނި ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފިޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވެވި އެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރިއަތް ހިންގަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެޓީވީ އަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ އެހެން ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބިރު ދެއްކުން ކަމަށް ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބިރުވެ، ނޫސްވެރިކަމަށް ނުރައްކާތެރި ދުވަސްވަރެއް ފަހުގެ ތާރީހުގައި ދެކިފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް