ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން

ދޮގާއި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ، އިލްޔާސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

  • އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ނުވަ މަރެއް ހިނގި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި
  • ފުލުހުން ބުނީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް
  • ފުލުހުން ބުނީ އެވާހަކަތައް ދެއްކެވީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ކަމަށް

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:31 7,221

ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން - އޭއެފްޕީ

ދޮގު ވާހަކަތަކާއި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިން ބައިތިއްބައިގެން އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ފުލުހުންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން، ނުވަ ޒުވާނަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޝެއިހް އިލްޔާސް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފެނިގެންދިޔަ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު 9 ވަރަކަށް ޒުވާނުން އެއްވެސް ކަހަލަ ރަހުމެއްނެތި މަރާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ކީއްވެތޯ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ. ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު 9 ވަރަކަށް ޒުވާނުން އެއްވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ރަހުމެއް ނެތި މަރާލެވިގެން ހިނގައްޖެއޭ ކީއްވެހޭ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ. މިނޫން ދުވަހެއް އަންނާނެ." އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތައް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމުން އެއީ ދޮގުވާހަކަ ދައްކައިގެން ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ޝައިޚް ދެއްކެވި އަމިއްލަ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޝައިޚް އިލްޔާސް ދެއްކެވި ގޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިފާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައިވާ ތުހުމަތު ތަކެއް ކަމަށް  އިލްޔާސް ވިދާޅުވާ ބައި ޝިފާން ވަނީ އުނިކުރައްވާފައެވެ.

ދީނީ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތްގޮތްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިނަމަވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި މޭރުމުން ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ މިހާ ގިނަދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު އަވަހާރަ ކޮށްލެވުނު ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ. އަދި  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނުވަ ޒުވާނުން ރަހުމެއް ނެތްގޮތުގައި މަރާލެވުނުއިރު ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެގެންތޯ." ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މައްސަލައަކީ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެވަގުތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ގިނަ އިދާރާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަހުގީގް ފުރިހަމަކޮށް އެމައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގައި އެމައްސަލައިގާ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުކުމްވެސް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ އިލްޔާސްގެ ވާހަކަތަކަކީ މިހާ ގިނަދުވަސް ވީއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލު އުފެދޭ މިހާގިނަދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު މިހާ ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއް ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި، ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ފަޟީޙަތްވެ ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި މިވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު މިހާ ގިނަދުވަސްވީއިރު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ނުވަތަ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ވިޔަސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަނޭޅުއްވީ ކީއްވެތޯ. ހަމަ ގައިމުވެސް މިފަދަ ދޮގުވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުލުހުންނާ، ދިވެހި ދައުލަތާ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ފިތުނަ އުފައްދާ މިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދިވެހި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ އިތުބާރު ނަގާލުން ކަމުގައި ނުވަތަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި ފުލުހުން ދެކެން. މިކަމަކީ މިފަދަ ސިޔާސީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމުން ، މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ޝައީކް އިލްޔާސް ހުސައިން އަމިއްލަ ޒާތީ އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމުގެ މަޤަސަދުގައި އަދި ކުރިއަށް މިއޮތް އިންތިޚާބުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރެއްވި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ކަމުގައި ފުލުހުން ޤަބޫލުކުރަން. މިކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޝައިޚް އިލްޔާސްއަށް ވާނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް މިހާރު އެންގިފައި" ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އެތައް ބަޔަކު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ތަކަކަށް ވީ ނަމަވެސް އެކަން ބެލުމެއް ނެތި ތަހުގީގް ނިންމައި ހިންގި ޝަރީއަތަށް ފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ހުސައިން ހުމާމް މަރަން ހުކުމްކޮށް މަރަންޖެހޭ މުއްދަތުވެސް ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސް މިވަގުތު ހުންނެވީ އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުފުޅެއްގައި މެލޭ ޝިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް