ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ފައިސަލް ނަސީމް

ދިއްފުށީގައި ގެސްޓުހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

  • ބޭރު ދުނިޔޭގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި އިސްތިހާރު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:58 3,448

ފައިސަލް ނަސީމްއަށް ދިއްފުށިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިސްތިހާރުކޮށް، ދިއްފުށީގައި އެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރަނިންގް މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކ. ދިއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުން ފެންނަނީ ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެ ރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބޯހިޔާ ވަހިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެރަށަށް ދިމަވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕްޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ސިއްހީ ނިޒާމު ރަގަނޅުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޯލިޝަނުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް އަމާޒުކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ބައެއް ފަރާތްތައް ބޭސްފަރުވާއިން މަހުރޫމު ކުރާ ފަދައިން ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ވާނެ ކަމަށްވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ބެހެން ނުޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ނުބެހޭނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ނުބެހޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފައިސަލް ދެއްވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް