ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ފުލުހުގައި އެބަ އޮތް، އެ މައްސަލަ ބަލާނެ: ހަސަން ލަތީފު

  • ރައީސް ޔާމީނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބޭނެ
  • މައްސަލަ ބޭރުނުކޮށްލުމުން ގަބޫލުކުރަނީ މައްސަލަ ތަހްގީގްކުރާނެ ކަމަށް
  • ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ހޯއްދަވަން އެގިވަޑައެއްނުގަންނަވާ

މުހަންމަދު ވިސާމް
sampathmasiw

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 02:12 3,674

ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުލުހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލާ އޮތުމުން، އެ މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ ދުވާފަރުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުލުހަށް ހުށަހެޅިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަޙްގީގްކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ޙައްގު އަދަބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރިޓިކް ޕާޓީން (އެމްޑީޕީ) މިހާރު ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ވާނީ ހުށައަޅާފައި، އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަތަށް ހުށައެޅިތާއި ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ، އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލާތީ އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނީ އެ މައްސަލަ އެތަނުގައި ވެއްޖެ، އެ މައްސަލަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަލާނެ، އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ޙައްގު އަދަބު ލިބިގެންދާނެ" ރ ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންދާކަން ކަމަށެވެ. އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ އުސޫލުން ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކަމިޔާބު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނުވިސްނަވާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކަމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ހޯދައްވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ހޯއްދަވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް މި އިންތިހާބު "އޮޅާލަން" ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ބޮޑުތަނުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް