ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރިޕޯޓު - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ޝަހީމް ދެން ތިހާވަރު ވާކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ؟

  • ކެމްޕެއިންގައި ޝަހީމް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުން

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 18:30 20,858

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޝަހީމް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދަކީ ދިވެހި ގިނަ ބަޔަކު ޤަދަރުކުރަމުން އައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމަށްފަހު ލިބުމާއިއެކު ތޮށިގަނޑު ފަޅާލާފައި ނިކުންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަހީމަކީ އެއް ބޭފުޅެކެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާރު އެހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނަވައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރާވަޑައިގެން އޭތިމީތި ވިދާޅުވެފައި، އެމަނިކުފާނު ދިފާޢުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ޑރ. ޝަހީމަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކެމްޕޭނެއް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާށެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ޖެހިފައިވާ ޙާލު ޝަހީމަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީބާވައެވެ؟ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެމަނިކުފާނު އަރުވަނީ ފެންކައްކާ ބޮލީގެ އިއްޒަތެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ދިފާޢުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެންނަވަން ޑރ. ޝަހީމް އެކުރައްވާ މަސައްކަތުންނާއި، ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން، އެމަނިކުފާނަށް ދީނީ އިލްމު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރާއި މެދު ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއި، ހަޤީގަތް އޮޅުވާލުމަކީ ދީނުގައި ކިހާ ވަރެއްގެ ނުބައިކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީބާވައެވެ؟

ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިނިވަންކަން ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވިއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރެއްވުމުގެ ވާހަކަ ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް އެބައޮތްތޯއެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ދަރުސް ދޭން ހުއްދަ ނުލިބިގެން އުޅޭ ވާހަކަޔާއި، ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިނިވަންކަމެއް ނެތް ވާހަކަ ދައްކަނީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯއެވެ؟ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނުވެސް ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވާއިރު، އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެގެން އުޅުއްވާ ދީނީ އިލްމުވެރިން މަދެއް ނޫނެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީން ނޫން އެހެން މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޯންނާނެކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވަނީ ކޯއްޗެއް އެނގިވަޑައިގެންތޯއެވެ؟ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މިދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައެވެ. ދީން ބަދަލުކުރާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގައި ދަމަހައްޓަވައި އެއްޗަކަށް ހައްދަވައި، ދީނުން ބޭރުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަޔާއި ގާތަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް ޑރ. ޝަހީމަށާއި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ރައީސް ޔާމީން އުފަން ނުވާއިރުވެސް ދިވެހިން އުޅުނީ އިސްލާމް ދީނަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށްފަހުވެސް ދިވެހިން އުޅޭނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިސްލާމް ދީނަށެވެ. ޝިރުކުކުރާ ބަޔަކު އުޅޭކަން އެނގިތިބިކަމަށް ބުނާއިރު، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާއި ހުންނެވީވެސް ޚުދު ރައީސް ޔާމީން ނޫންތޯއެވެ؟

ޝަހީމާއިއެކު އެންމެ އެކުވެރިކޮށް ތިއްބެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާފައިވާ ޙާލަތު ނިކަން ބައްލަވާށެވެ. ޝައިޚް އިމްރާނާއި ޝައިޚް އިލްޔާސްއަކީ ވަރަށް ގާތް ދެބޭފުޅުންކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް ޝަހީމް އެގެންދަވަނީ ޖަދަލުކުރައްވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ މަންފާއަކަށްޓަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމުން ލިބެން އޮތީ ކޮން މޮޅެއްކަން ނުވަތަ ކޮން ދެރައެއްކަން ޝަހީމަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ނުހުންނަވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަދޭނެކަމަށް އެބޭފުޅުން އެވިދާޅުވަނީ ކޮން ސާބިތު ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްތޯއެވެ؟ ހީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެވާހަކަ ދައްކަވާނަމަ އެއީ ގޯހެކެވެ. ބައެއް ހީތަކަކީ ފާފައެއްކަމަށްޗެސް އޮވޭ ނޫންތޯއެވެ. ހީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުޅި ޤައުމުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަވަން ހަޤީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކިހާ ނުބައިކަމެއް ކަން ޝަހީމަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟

ޑރ. ޝަހީމެވެ. ތިވަރު ވާކަށް ނުވާނެއެވެ. ސިޔާސީ ފިކުރު ވިއްކުމުގައި ހައްދެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. މިންގަނޑުތަކެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމަކީ ގޯހެކެވެ. ތިވަރު ވާކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް