ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:57
ޓްރަމްޕް އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވައިޓްހައުސްގައި --
ޓްރަމްޕް އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވައިޓްހައުސްގައި --
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް
މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާގެ ބޯޑަރުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައިފި
 
ބޯޑަރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްކަންދޭނެ އެއް ކަންތައް: ޓްރަމްޕް

ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ދެމެދު ފާރެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމުރުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

އަމުރުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މިފާރުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ބޯޑަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ އެގައުމަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހައްގުން އަލުން ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މެކްސިކޯއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފާރެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ފާރު ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ހަރަދުގެ ބަދަލު މެކްސިކޯ އިން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

ފިލަޑެލްފިއާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ޕޯލް ރަޔަން ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ފާރު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ބިލެއް އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި، ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ފާސްވުމުން ފާރުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ފެށޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ބިލަކަށް އަދި ވައިޓްހައުސް އިން އެދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ޓްރަމްޕް މި އަމުރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، މެކްސިކޯގެ ރައީސް އެންރީކޭ ޕޭންޔާ ނިއޭޓޯ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ވީޑިޔޯ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އާންމު ކުރައްވާފަ އެވެ. މި ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި މި ނިންމުމަކީ މެކްސިކޯ އިން ބަލައިގަންނާނޭ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި، މެކްސިކޯއިން ފާރުގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަރަދެއް ނުކުރާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މެކްސިކޯގެ ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެގައުމުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް