ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:49
ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް ނިމާލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް ނިމާލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޕީޕީއެމް ޔާމީން ފެކްޝަން
ޕީޕީއެމް ޔާމީން ފެކްޝަނުގެ ކައުންސިލް ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކަށް ނިމާލް ހަމަޖައްސައިފި
 
ދ ކެމްޕެއިންގައި މޫސާ ޒަމީރު ބައިވެރިވާނެ
 
އދ ކެމްޕެއިންގައި އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ

ޕީޕީއެމްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕްއިން މެނޭޖަރަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނިމާލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގާ ޕީޕީއެމް އިން އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ގއ އަތޮޅާއި ށ އަތޮޅުގައިވެސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށެވެ.

އަދި އދ އަތޮޅާއި ގދ އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ އިރު އދ ކެމްޕެއިންގައި އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް އަދި ގދ ކެމްޕެއިންގައި މޫސާ ޒަމީރު ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 ހަަލީލު ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕެއިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ނިމާލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މުހައްމަދު ރާބިއު ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ ނިމާލް ވިދާޅުވި، ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުމެން އަހާނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑޭ، ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތޭ،ގެންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީއޭ" މި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށެވެ. ނިމާލް ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މުހިއްމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށްވެސް ރޭވިފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް، ކެމްޕެއިންގެ މަސައްކަތްތައްް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް