ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރިޕޯޓު - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރަށްތައް ފަޅުކޮށް، މާލެ ސަރަހައްދު ތޮއްޖެއްސުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓެއް!

  • ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަސް ލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅޭނޭ
  • ރަށްތައް ފަޅުކުރަނީ ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށް ވެދާނެ
  • މާލެ ސަރަހައްދު ތޮއްޖައްސާ އިރު ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ

އަލީ ޔޫސުފް
AliYooosuf

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 15:09 9,262

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރަށްރަށުގެ މީހުން ތިބެނީ އެ ރަށަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އޮޅިގެން ވެސް ވަޑައިގަންނަވައިތޯ ދުޢާކޮށްކޮށެވެ. އަތޮޅަށް އެއާޕޯޓެއް ލިބޭނެތީއެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ވާހަަކަފުޅެއް ދައްކަވާނެތީއެވެ. މިހެން ގޮސް ލިސްޓް ދިގެވެ. ރައީސް ފަހަކަށް އައިސް ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުގައި ރަށްތަކަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއަކަށް ވާނީ އެ ރަށަކާ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެއް އަތޮޅެއްގައި ދެ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން ފަހެއް ނުޖެހެއެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ ހދ. ހަނިމާދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އޮއްވައި ވިއްސަކަށް މިނިޓް ދުރުގައި އޮތް ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމެވެ.

އެއާޕޯޓްތަކުގެ އިތުރުން ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެފަދަ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ފޮތެއް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނެރެފައެވެ. މިހާތަނަށް ނުވެސް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިމުނު ކަމަށް ހަދައި އަދި ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ޖަހައިގެން ނެރުނު "ރަށްވެހި ތަރައްގީ ފޮތުގައި ވެސް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތައް ހަމަނުޖެހޭކަން ދަނީ ފާޅުވަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ގުޅިފަޅުން ފެށިގެން މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލައި ތަރައްގީކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޖުމުލަ ފަސް ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް ބިނާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ހުޅުމާލޭގައި 100،000 މީހުން އާބާދުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ބްރިޖުން ގުޅާލައި ތަރައްގީކުރާ ވިލިމާލެ ފޭސް 2ގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 1،000 އަކަ ފޫޓުގެ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނަވަސް ފްލެޓެއް ފޯރުކޮށްދީ 315،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ވެސް ދޮޅު ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިރު ރައީސް އެ ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އަލަށް އާބާދުކުރާ އިތުރު ހަތަރު ލައްކައާ އެކު ޖުމްލަ ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހަމައެކަނި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އާބާދުވެގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 338،000 މީހުންނެވެ. އަދި އާބާދީގެ އަންދާޒާ ދައްކާ ގޮތުން އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އާދަޔާ އެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް 400،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމަށް ވާ ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދަށް ފަސް ލައްކަ މީހުން ޖަމާކުރަނީ ކޮންތާކުންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ނެތް މިންވަރުގެ އާބާދީއެއް ގުޅިފަޅުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އާބާދުކުރަން ރައީސް ވިދާޅުވި އިރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ މީގެ ދެތިން ހަފުތާކުރިން ރަށްރަށުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ހަނދާނުން ކައްސާލީބާއެވެ؟

ފެށުނީއްސުރެ މި ސަރުކާރުން ކުރިއަރުވަމުން އައީ މާލެ ސަރަހައްދު ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ރަށްރަށް ފަޅުކޮށްފައި ހުޅުމާލެ އަށް މީހުން އައުމަށް ހުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ އެތައް ފަހަރަކު ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގައި ފަޅު ރަށެއް އަދި ފިނޮޅެއް ނުވަތަ ތިލައެއް އޮތަސް އެތަންތައް މި ސަރުކަރުން ދަނީ ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ މަހުޖަނުންނަށް ވިއްކަމުންނެވެ.

މިނިވަން ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވި ކަމަކީ އެމަނިކުފާނު ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށެއް ފަޅުކުރާނެ ކަމެވެ. ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހިންގައި މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާ އިރު އެ ވިދާޅުވާ ވަރުގެ އާބާދީއެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާބާދުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި މަގަކީ އެއީއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށްތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލައި ނުވަތަ މަޑުޖެހި މާލޭ ސަރަހައްދަށް މުޅި ފޯކަސް އެނބުރިގެން ދިއުމެވެ. ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީކުރަމުން މާލޭގައި އެވަރުގެ އަބާދީއަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ތައުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ގާއިމުކުރާ މަރުކަޒުތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުން އެހެން މާނައެއް ނަގާ ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެ ވިދާޅުވާ ވަރުގެ އާބާދީއެއް ދެން ތަރައްގީކުރެވެން އޮތް ގޮތަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނެ މަގު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ފަސޭހަކުރުމެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް ޗައިނާ އަށް ހުޅުވާލެވޭ މަގަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސޯދު ވެސް މުޅިންހެން ޗައިނާ އަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު ފަހަރުގައި ޗައިނާ އިން ދެން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ބަދަލަކީ އެ މީހުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި އާބާދުވެ އުޅެވޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން ކަމަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ރައީސް އެ ވިދާޅުވާ ފަސް ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އާބާދުވެގެންދާނީ ޗައިނާގެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ރާއްޖެ ގެންނަ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކާ އެކުގައި ކަމަށް ވުން ވެސް އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަ އާއި ސިޔާސަތު ދިމާނުވާކަން ކުރިން ވެސް އެނގޭ އިރު ރައީސް ޔާމީންގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހިތާބުން އެތައް ކަމެއް މި ވަނީ ހާމަވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެ މަނިކުފާނު އެ ދެއްވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެކެވެ. ނުވަތަ އިންޒާރެކެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ނުސީދާކޮށް އެ ވިދާޅުވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ރަށްތައް ފަޅުކުރައްވާނެ ވާނެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމާއި ސަރުކާރުން ވެސް ބޭކާރު ޚަރަދެއް ދެން ނުކުރާނެ ވާހަކައެވެ. ނުވަތަ މުސްތަގުބަލުގައި އެ ރަށްތައް ވެގެންދާނީ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފަޅު ރަށްތަކާއި ފިނޮޅުތައް މަހުޖަނުންނަށް ވިއްކާލާ ފަދައިން ވިއްކާލެވޭ ޕްރޮޕަޓީތަކަކަށެވެ. މިހާރު ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓްތަކަކީ ވެސް ދިވެހިން ފަޅުކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ އެ ރަށްތައް، ރިސޯޓްތަކާއި ހޮޓާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެ ތަންތަނަށް ޓުއަރިސްޓުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަންތަނަށް ވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް އެ ވިދާޅުވަނީ ރަށްތައް ފަޅުކޮށް މާލެ ސަރަހައްދު ތޮއްޖެއްސުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓެއް ދެއްވުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ މީހުން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ތޮއްޖެއްސުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި ނަމަ، ސުވަރުގެއެއްފަދަ މިރާއްޖެ ހިތްގައިމުކަން ފުރިހަމައަށް ލިބޭނީ ޓޫރިސްޓުންނަށެވެ. ދިވެހިން ތިބެއްޖެހޭނީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ދިރިއުޅުމެއްގައި ހާއްސަކަމުގަ އެވެ. ކޮންކްރީޓް ޖަންގައްޔެއްގަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް