ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމަ ނަމަ...

  • ރައީސް މައުމޫން ފޯނުދެއްވިނަމަ ޖަލުގައި އޮންނަވަންޖެހިވަޑައިނުގެންނެވީސްކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި
  • ފައިސާދިންނަމަ އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 19:10 11,839

ކެމްޕޭން ހަރަކާތަކަށްފަހު، ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ކާރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކެވިނަމަ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި މިފަދަ ވާހަކަފުޅަކީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފޯނު ދެއްވި ނަމަ އެ މަނިކުފާނު ޖަލުގައި ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން، ކޯޓު އަމުރު ނުނެރުއްވިނަމަ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ކުރެއްވޭނެކަމާއި، ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަންވެސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ފަދަ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީވެސް ރައީސް ޔާމީނެވެ.

މިފަދަ ލިސްޓު ކިޔާކަމުގައިވާނަމަ މިގޮތަށްގޮސް އެތައް ނަމައެއްގެ ވާހަކައެއް ދެއްކިދާނެ އެވެ. އެވެނިކަމެއް، މިވެނިގޮތަކަށްވިނަމަ އެކަމެއް ނުވާނެކަމާއި، އެވެނި ބޭފުޅަކު ތިމަން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތަށް މިވެނިކަމެއް ކުރެއްވިނަމަ، އެވެނިކަމެއް ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަތަކެވެ. 

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ރައީސް ޔާމީން އީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ހދ. ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެންމެ އިހުތިރާމްކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި އިންވަންޖެހިވަޑައިގެންނެވީ ފޯނު ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފޯނު ދެއްވިނަމަ، އެކަހެރިކޮށް ޖަލުގައި އިންނަވަންޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެފަހުން، އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުވެފައިވާ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުންގެންދަވާ އަނިޔާވެސް ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާލެއްވީ ނަމައަކުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ބޮޑު "ނަމަ" އިންނެވެ. އެވެސް ވަރަށް ރައީސް މައުމޫނަށް ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހުގަ އެވެ. 

ހދ. ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކޮންމެކަމަކުންވެސް ރެކިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮޑު ބަހަކަށް "ނަމަ" ރައީސް ޔާމީން އެ ވަނީ ހައްދަވާފަ އެވެ. 

ޑީލަށް އޯކޭވިނަމަ ޝެއިހު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް އޮންނަވާނީ ގޭގައިކަމަށް މާދަމާ ވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. ވެރިކަމުގެ ކަންތައްތަކާއި ފާޑުނުކިޔައި، ވެރިކަމާ ނޫޅުއްވިނަމަ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުމެއް ނައީސްކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. ހުކުމް ނުނެރުއްވިނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔަރުންނަށް ޖަލުގައި އޮންނަވަންޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމާއި، ސަނާ ކިޔުމުގައި ދެމިތިބިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިވެސް ނުގެއްލޭނެކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމަކީ ހަމަ ގާތުގައިވާކަމެކެވެ. 

އަނިޔާވެރި ރަހުމުކުޑަގޮތަކަށް، މަރާލެވުނު އަނަސް މަރާލެވުނީ ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެހެން ޓީޝާޓެއްލައިގެންހުރިނަމަ އަނަސްވެސް މަރާނުލާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ހަމަވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. 

އިސްލާމިކް ބޭންކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާނުކޮށްދިންނަމަ، އަމިއްލަ ފުޅު އެކައުންޓުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނޯންނާނެކަމާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީއަކީ ވުޖޫދުގައި ނެތް ކުންފުންޏެއްނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ހަލާލުނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ނުވަނީސްކަމަށްވެސް މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. 

ދެން ރައްޔިތުންވީ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ގަބޫލުކޮށް، ރައީސް ޔާމީނަށް ސަނާ ކިޔައި، އަތްޖަހަން ހެއްޔެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނެވެ. މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެޔެއް އޮތް ތަނެއް ނަމަ، ފޯނު ދެއްވިނަމަވެސް، ފޯނު ނުދެއްވިނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނު މިނިވަންކުރުމަކީ މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. މިނިވަން ފަނޑިޔާރު ގެޔެއް އޮތް ތަނެއް ނަމަ، މައްސަލަ ތަހުޤީޤްކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާ ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަން އެ މައްސަލައަކުން އެއްކޮށް ގެއްލިގެންދިޔައީ އެވެ. ދެން އެ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމައި، މީހަކު މިނިވަންކުރާނީތޯ ބަންދުކުރާނީތޯ ނިންމާނީ ޕީޖީ އާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެޔެއްް، އަދި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ހިނގާ ޖުޑީޝަރީތައް ހިނގަނީ މި ދެންނެވި އުސޫލުންނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރުގައި އެކަން ކުރަން އަންގާގޮތެވެ. 

އެވެނިކަމެއް، މިވެނިގޮތަކަށްވިނަމަ، މިވެނިކަމެއް ނުވީސްކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަަޑައިނުގެންނެވިނަމަ، މިއިން އެއްވެސްކަމެއް ނުވީސް ދެއްތޯ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް