ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރިޕޯޓު - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ވޯޓު ފޮށިތައް މަދު ރިޒޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ މައްސަލަ ކޯޓަށް! ކިހިނެއްވާނެބާ؟

  • އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭގެ 42 ރިޒޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ އިރު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ ހަތް ރިޒޯޓުގައި
  • ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދަނީ މަދު ރިޒޯޓުތަކެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސަޕޯޓު ބޭސް އިން އެތައް ބައެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނަން ކަމަށް

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 23:27 3,273

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފަތުރުވެރިކަމަކީ އަދުގެ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ފައިސާ ވައްދައިދޭ މެޝިނެވެ. އާއިލާ އާ ދުރުގައި ބިދޭސީންނާއި އަދި އެތައް ހާސް ދިވެހީން ދަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެބައިމީހުން ވަމުން ދަނީ ބޮޑު ގުރުބާނީ އެކެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ގުރުބާނީއެއް އެބައިމީހުން ވަމުން ދިޔައަސް އެބައިމީހުންނަށް ގައުމުގެ ވެރިޔަކު ހޮވުމުގައި ބަސް ބުނެވެން ވާނެއެވެ. އަދި ބަސް ބުނަންވެސް ޖެހޭނެއެވެ. މި ދައްކަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިބޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު ލެވެން ޖެހޭނެ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސޫ) އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، އީސީ އިން ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންމެ ހަތް ރިޒޯޓުގައި ކަމަށެވެ. އީސީ އިން ދާދިފަހުން މިކަން ހާމަކުރުމާއި އެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަށް ބޮޅެއް އިތުރުވީއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރާ ވާދަވެރި ނުވަތަ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ތިބީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކޮށް ޖަލުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިއަހަރު ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މަދު ރިޒޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރަށް ދަނީ އިންތިހާއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ވަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމިން އަށް ފާޑުކިޔުން މިކަމުގައި އަމާޒުވެގެންދާ ސަބަބަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސް ޔާމިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައެވެ. އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މަދު ރިޒޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ހަތް ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމުން އެއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ސޯލްޓު ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިން އެތައް ބައިވަރު ރިސޯޓުތަކެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނައިރު، މި އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ހަތް ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު މި ފެންނަނީ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންނަން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނިގުޅައި ގަންނަމުން ދާތަން ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް ހޯމަ ދުވަހު ރިޒޯޓުތަކުގެ ވޯޓު ފޮށި މައްސަލާގައި ވިދާޅުފައި ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރިޒޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިޒޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަދު ކުރަން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ގޮވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިޒޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ރިޒޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ވޯޓު ފޮށި ރިޒޯޓުގައި ބަހައްޓަން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ޓީމް އިން ބުނީ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް 10000 މުވައްޒަފުންނަށް ފޯޓުލުމުގެ ހައްގުން މަހުރޫމް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އޮކިއުޕެންސީ ރަނގަޅު ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި ވޯޓު އޮންނަނީ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގައި ކަމަށާއި، އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭނެ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ޓީމުން ބުނެއެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އޮފް ދުވަހަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް ވުމެވެ. އެމީހުންގެ އޮފް ދުވަހުގައި ދިވެހިން ވޯޓުލަން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމަކީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާނުލައި ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ޓީމް، އިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 132 ރިސޯޓް އޮތްއިރު އެންމެ ހަތް ރިސޯޓްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވޯޓް ލެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 132 ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަތް ރިސޯޓްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގަށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އާބާދީގެ 14 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 132 ރިސޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ މީހުން ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ރިސޯޓް ތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 27،837 ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޒޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު މަދު ކުރުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ކޯޓަށް ދިއުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ. ރާއްޖޭގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިޒޯޓު އޮތް އިރު އެންމެ ހަތް ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ އާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގައި އީސީގެ މެންބަރުން އެހީވާ ގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއް ސުއޫދު ގެންދަވަނީ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް