raajjemv logo
ކުށްކުރުން
ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލް ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
 
ޙޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,451
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:28
ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި މުހައްމަދު ރުބެލް
ގޫގުލް

ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ރުބެލް ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު ރުބެލް ހޯދަމުންދަނީ ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މުހައްމަދު ރެބެލް އާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9791814 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް