raajjemv logo
ތައުލީމް
ހދ. އަތޮޅުގެ 8 ސްކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,319
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:59
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ގޫގުލް

ހދ. އަތޮޅުގެ އަށް ސްކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެވެ.

ހދ އަތޮޅުގައި ހިންގި ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގައި ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލާއި ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލާއި ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ އިތުރުން މަކުނުދޫ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެ އެވެ.

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް