raajjemv logo
މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް
ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން
 
ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެންމެ ފަހު ދުވަސް
 
ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި
 
ޚިދުމަށް ރަގަނޅު ނުކުރަން ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
12,575
ކ. މާލެ |
16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 08:58
ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް
ފޭސްބުކް

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ޖަލުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއިލީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅާ އެކީ ހައްޔަރު ކުރި މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޑް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަވަން އޭނާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނިންމަވާފައި ވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެގެން ނޫން ކަމަށް މަރިޔަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި އަޑިއާލާ ޖަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯޔަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގާނޫނީ ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައި ވާއިރު، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވަނީ ވަގުތު ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުލައި 6 ގައި އެ ދެބެފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
11%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 20:41
ޖަލަކީ ޖަލު!
ޖަލަކީ ޖަލު!
15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 19:12
Shareef
Dhari kanbalunna maruhabaa