ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުން ދުރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ޓައިމްލައިނެއް ހުށަހަޅާކަށް ނޫޅެން: އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު

  • ޕޮމްޕެއޯގެ ވާހަކަފުޅާ، ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް އިދާރާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާ ފުށުއަރާ

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 17:23 721

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ: ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރެއްވި - ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް

އެމެރިކާ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް "ވަކި އެންގުންތަކެއް ނުވަތަ ބުނުންތަކެއް" ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓައިމްލައިނެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް އޮފިޝަލުން ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެފަދަ ޓައިމްލައިނެއް އެކަށަނާޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޖިމް މެޓިސް މިހަފްތާގައި އޭޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ "އުތުރު ކޮރެއާ އިން ގުޑް ފެއިތުގައި ކަންކަން ކުރޭތޯ" ވަރަށް އަވަހަށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އެމެެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން، އެމެރިކާގެ ވިސްނުމުގައި ކަންކަން ހާސިލު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ޓައިމްލައިނުން އެނގިގެން ދާނެ ކަަމަށެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދެއްވީ ނަން ހާމަނުކޮށެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި ޖޫން 12 ވަނަ ދުވަހު އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި އުތުުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ވަނީ އެގައުމުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި އަދި ބޭނުންކުރުމުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވާހަކަފުޅު މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ސީއެންއެން އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ދެއްވި ފޯނު އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ވިސްނުމަކީ، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން ހުއްޓާލުމުގައި އުތުރު ކޮރެއާ އިން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ދިއުން ކަމަށާއި އުތުރު ކޮރެއާ އިން މިކަންކަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ސީރިއަސްކަން ދެނެގަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުން ދަނީ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށާއި މިސައިލްތައް ޓެސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ގޮވާލުންތަކަށް އުތުރު ކޮރެއާ އިން އިޖާބަ ނުދޭތީ އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު އިން ވަނީ އަޅާފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް