ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ރިޒާގެ ލީގަލް ފީ ބޮޑުވުން

ރިޒާ އަށް އެމްޕީއެލް އިން ދިން 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާއާ މެދު ސުވާލެއް!

  • މީގެ ކުރިން ހަމަ އެ އަދަދުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ރިޒާ ނެންގެވީ 150،000 ރުފިޔާ
  • ރިޒާ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކުޑަ މައްސަލައިގައި
  • ބޮޑު މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޕީއެލްގެ ލޯޔަރު

ކ. މާލެ | 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 23:29 | 4,709

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދު: ރިޒާ އަށް ފައިސާ ދިނީ ބޯޑުން - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަށް، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އަށް އެމްޕީއެލްއިން 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ވާހަކައަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އެވެ. މި އަދަދަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފީއަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުނަމުންދާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއަދަދުގައި މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

ދަށު ކޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމެއް ނެތި އެޑްވާންސްކޮށް މި ފައިސާ ދިން އިރު، އެއްބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި މިކަމުގައި ކޮންމެވެސް ސިއްރުތަކެއް ފޮރުވިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ޓަގް ބޯޓެއް ބަނުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށް، ޓަގް ބޯޓުގެ 60 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނިކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ކަމަށް ބުނެ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވި މައްސަލަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން އެމްޕީއެލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރީ، އެ ކުންފުނިން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި، ފައިސާ ނުދައްކާ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާތީ ޖޫރިމަނާ އާއި އެހެނިގެން ފީތަކުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޖުމްލަ ދެ ދައުވާއެއް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާއިރު ދެ ގަޒިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަކިވަކިންނެވެ. އެއީ 139 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރި 1263 ނަމްބަރު ގަޒިއްޔާ އާއި 21.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމް ކުރި 447 ނަމްބަރު ގަޒިއްޔާ އެވެ.

މި ދެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ރިޒާއާ ހަވާލުކުރީ 21.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމް ކުރި ގަޒިއްޔާ އެވެ. 139 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމް ކުރި ގަޒިއްޔާގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްޕީއެލްގެ ގާނޫނީ ވަކީލެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމްޕީއެލްގެ ވަކީލެވެ. ރިޒާ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ މި ދެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކުޑަ މައްސަލައިގަ އެވެ.

 

ރިޒާ އަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި 11 ވަނަ ދުވަހު 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވެ އެވެ. އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމްޕީއެލްގެ ވައުޗަރު ނަމްބަރު 01858/16 ވަނަ ނަމްބަރު ވައުޗަރުންނެވެ. ފައިސާ ދޫކުރި ޗެކް ނަމްބަރަކީ 12263 އެވެ.

ޖުމްލަ 21.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަށް ރިޒާ އަށް މިދިޔަ އަހަރު 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން އިރު، މީގެ ކުރިން ރިޒާ ވަނީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އެ އަދަދުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި އެއަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ކުޑަ އަގެއްގައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން 1899/ސީވީސީ/2014 ވަނަ ނަމްބަރު ގަޒިއްޔާ ގައި ރިޒާ ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ 150،000 ރުފިޔާ އަށެވެ. އެ މައްސަލައަކީ 21.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެކެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން، 1956/ސީވީސީ/2014 ވަނަ ގަޒިއްޔާ ގައި ވެސް ރިޒާ ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ 150،000 ރުފިޔާ އަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ 157.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ މައްސަލައެކެވެ.

މި ދެ މައްސަލައަށް އެމްޕީއެލް އިން ރިޒާ އަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ރިޒާ އަށް ފައިސާ ދިން އެމްޕީއެލްގެ ވައުޗަރު ނަމްބަރަކީ 15/03779  އެވެ. މި ދެ މައްސަލަ ރިޒާއާ ހަވާލުކުރި އިރު، އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަކަށް ހުންނެވީ މަހުދީ އިމާދު އެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ފައިސާ ދިނީ އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި 160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެ އަދަދަކީ ބޮޑު އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޖުނައިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޒާގެ ބަހެއް ހޯދަން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ.

މި ދެ ގަޒިއްޔާގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ރިޒާ އަށް އެމްޕީއެލް އިން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ރިޒާ ދިން އިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެ އަދަދުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ރިޒާ އަށް އެމްޕީއެލް އިން އެޑްވާންސްކޮށް ފުލް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 2.9  މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީ ކީއްވެތޯ އެވެ؟ 2015 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޒާގެ އަގުތައް ބޮޑުވީތޯ އެވެ؟ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ކުރިން ނެގި ލީގަލް ފީ ކުޑަވެފައި، ފަހުން އެ ފީ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވީ ކީއްވެތޯ އެވެ؟ މިއީ ހައްތަހާވެސް ސުވާލެވެ. ފައިސަލާ ކުރައްވާނީ ތިޔަބޭފުޅުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.