އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - މީރާގެ ވެބްސައިޓް

ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

  • ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ މިރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް
  • ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އިތުރުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 02:47 2,762

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބުނީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން އާންމު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މިމަހުން ފެށިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ "މިރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަހަރަކު ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްނަމަ މިމަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ހުށަހަޅާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކާއެކު އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ އެފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިންޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އިތުރުން އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް މިރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް