ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:26
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދު ކުރަނީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދު ކުރަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އައިޑީ ކާޑު
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދިއްޖެ
ގިނަ ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އައިސް ކާޑު ހައްދަން އުޅޭ ނަމަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ
ކާޑު މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުރިއާލާ ހައްދަންޖެހޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދުވާލާ އައިޑީކާޑު ހެއްދުމަށް އާންމުނަށް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

 ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކާޑު އައުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.  ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ހަ މަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތްނަމަ، ކާޑު އާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން އެދެ އެވެ.

މިއަހަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް އޮންނަ އަހަރަކަށް ވާތީ، އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހާ ކައިރިކޮށް އެއްފަހަރާ ގިނަބަޔަކު ކާޑުހެއްދުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަދި ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން ހައްޖު، އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ވަރަށް ކައިރިކޮށް ކާޑުހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަމުން ގެންދާ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހޮސްޕިޓަލް ގައި އެޑްމިޓްކުރުމަށް ފަހު ވެސް ކާޑުހެއްދުމަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފަހު ވަގުތަށް މަޑުކޮށް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކާޑު ހައްދާ ކަމުގައިވާ ނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް