ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:23
ދޯންޏަކުން ބޭނި މަސް ތައްޓުމަތީގައި
ދޯންޏަކުން ބޭނި މަސް ތައްޓުމަތީގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން
އެއް ދުވަހުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މަސް ބާނައިފި، އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 700 ޓަނު!
މިދުވަސް ވަރު ބާނަނީ ބޮޑެތި ގޮދާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދޯންޏަކުން 43 ޓަނު އިއްޔެ ބޭނި
ދެކުނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 700 ޓަނުގެ މަސް ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބާނައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ މަސްވެރިން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަހަށް ނުކުތް ކޮންމެ ދޯންޏަކުން އެވްރެޖުކޮށް، 15 ޓަނާއި 20 ޓަނާދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަސް ބާނާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރެކޯޑު އަދަދަކާއެކު 43 ޓަނުގެ މަސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދޯންޏަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާނާފައިވާ ކަމަށް ހުވަދޫ މަސްވެރިން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން މި ދުވަސްވަރު ބާނަނީ ބޮޑެތި ގޮދައެވެ. މަސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ދެކުނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކުއްޑޫ ބަނދަރުގައި މަސް ކިރުވަން ކިއު ހަދާފައި

މިފްކޯގެ ސީއޯއޯ ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް ގއ. ކޫއްޑޫއަށް 400 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާ ކަމަށާއި ހުވަދު އަތޮޅާއި އާއި އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފައިވާ މިފްކޯގެ ބޯޓުތަކަށް ވެސް 300 ޓަނުގެ މަސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކިރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިއްޔެ އެކަނި ވެސް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން 700 ޓަނު މަސް ބާނާފައިވާ ކަމަށް ރަމްޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއްޔެއަކީ ރާއްޖެގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މަސް ބޭނި ދުވަސް ކަމަށާއި އިއްޔެއަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ތާރިހީ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ.

"ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއްޔެއަކީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސް ކިރުވި ދުވަސް. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެންމެ ގިނައިން މަސް ބޭނި ދުވަހު 700 ޓަނު ހަމައެއް ނުވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް މި ވަނީ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެފައި،" މިފްކޯގެ ސީއޯއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާނާ މަސް ބަންދުކޮށް، ބޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޫއްޑޫ ކާރުހާނާގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސް ބާނައިގެން މަސް ކިރަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ ދޯނިތައް، އާދީއްތަ ދުވަހު އިރުއެރި އިރުވެސް ތިބީ ކިއުގައި ކަމަށެވެ. ކިއުގައި ތިބި ދޯނިތަކަށް މިފްކޯއިން ހިލޭ އައިސް ފޯރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ދޯނިތަކަށް ވެސް މަސް ކިރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޫއްޑޫ ބަނދަރުގައި މަސް ކިރުވަން ދޯނިތައް ކިއުގައި: މަސް ކިރުވަން ދޯނިތަކުން 10 ގަޑިއިރު ވެސް ކިއުގައި ތިބެންޖެހުނު-- ފޮޓޯ/ ފޭސްބުކް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވިއެވެ. އެފަހަރު މިފްކޯއަށް މަސް ކިރުވުން މެނޭޖު ނުކުރެވި މަސް ނުކިރުވިގެން ބައެއް މަސްވެރިން ބޭނި މަސްތައް ކަނޑައަށް އަޅަންޖެހުނެވެ. އަދި މަސް ކިރާއަދަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް ކިރުވޭނީ 2.5 ޓަނުގެ މަސް ކަމަށް މިފްކޯއިން އެފަހަރު ކަނޑައެޅިއެވެ. އަދި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ވަގުތުން ފައިސާ ނުލިބި، ހަމައެކަނި ބިލްކުރަމުން ދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 09:34
ޗައިނާއިން
އެހެންވާނީވެސް ޗައިނާއިން ވަގަށް ދާޖަހައިގެން މަސް ކަހާލުމުގެ އަމަލުތައް ކުޑަކޮށް މަޑުޖެހުނީކަންނޭގެ
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 09:18
kooddoo
mifco ah thuren Kooddoo kunfuni ma rangalhenu.. Enmen ah nikey Ice. Enmen geyah share meehaku beynun masbhifaagen... mifco gendhiya mas kanthah alhaalan jeheny.. fhrnbthibi ehchessah laari ehves nudhevunu mas gein geyah dhiya our..