ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:16
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ގޫގުލް
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ: އިލެކްޝަންސް
އިލެކްޝަނުން ބުނަނީ އަދި ތިންމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާކަމަށް
އަހަރުފެށޭތާ 3 މަސްތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެ ފައިސާ ދީ ނިންމަން ޖެހޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ގާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

 ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކުރަމް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއިއެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ހިނގަމުންދާ މި ދުވަސްވަރު، ޕާޓީތަކަށް ދޭންވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުގައި ބުނާ ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އަދި ހަމަ ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ 10000 މެންބަރުން ހަމަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަހަރުފެށޭތާ 3 މަސްތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެ ފައިސާ ދީ ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

"ގާނޫނުގައި ބުނާ ދުވަހަށް އެ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. ބަންދު ދުވަސްތައް ކެނޑުމުން އަދި ތިންމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމައެއް ނުވޭ. އެކަންކުރިއަށްދާނެ" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހުގައި ހިމެނޭ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑާއިރު، ތިންމަސް ހަމަނުވާ ކަަމަށް އަކުރަމް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ތިންމަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ގާނުނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑާފައި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައެއް ނޯވެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް، އެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދޭން ޖެހެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހަ ޕާޓީއެއް އޮތްއިރު، 10000 މީހުންނަށް ވުރެ މަތިން މެންބަރުން ހިމެނޭ ހަތަރު ޕާޓީއެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕިޕީއެމްއާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ގޮސް އެތަށް މަސްތަކެއް ފާއިތުވިފަހުންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެގެން ދިޔަކަން ބޮޑެތި ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 0.1 އާއި 0.2 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް