ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 14:46
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުމަށް ފަހު އެމިސްކިތުގެ ބައިތައް: މިތަކެއްޗަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެ
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުމަށް ފަހު އެމިސްކިތުގެ ބައިތައް: މިތަކެއްޗަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެ
ޓްވިޓަރ
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކޮންތާކަށް ލައްވައިގެންތޯ އުޅުއްވަނީ، ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން އައްސަވައިފި
މިސްކިތަށް ވީގޮތް ބަލަން ބޭނުންވޭ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ތުހުމަތުކުރަނީ މިސްކިތް ވިއްކާލީ ކަމަށް
މިސްކިތް ރޫޅާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާނަމަ އެކަންވެސް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޚާއްސަ މެސެޖެއް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްވަމުން އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކޮބައިތޯއޭ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން އަހާލަން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި މިސްކިތް ވިއްކަވާލައްވައިގެން އުޅުއްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން އައްސަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދު ސަލާން ޖައްސަވައިގެންވެސް، ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯއްދަވައިގެންވެސް ޔާމީނަށް އެ ޢަދަދު ހޯއްދަވައިދެއްވާފައި ވިޔަސް އެމިސްކިތް އަނބުރާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅޭ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިސްކިތް 'ފަރީއްނުކުޅުއްވުމަށް" ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. 

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރޮހިންޖާ ފަންޑާއި، ޒަކާތު ފަންޑާއި، ކަދުރުކޮޅު 'ފަރިއްކުޅުއްވިޔަސް' އެމިސްކިތަށް އެހެން ނެހެއްދެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ނަޝީދު ގުޅުއްވާފައި ވަރަށް ދެރަފުޅުވެގެން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށެވެ. 

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަލްޓަން ޕާކުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރޫޅާލައިގެން ނެގީ ގދ. ތިނަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި އެ މިސްކިތް އަލުން ރާވައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އެމިސްކިތް ހުރިތަނުގައި މިހާރު ދަނީ ފިނިމޫސުމުގައި ކުޅޭ ޒާތުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެ ތަނެއް ހަދަމުންނެވެ. ހިރިގަލުން ހަދާފައިވާ އެމިސްކިތް ރޫޅާލާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އެކު ތާރީޚަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، އެމައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ވެސް ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެމިސްކިތް ރޫޅާލުމަށް ފަހު މިސްކިތަށްވީ ގޮތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ދަނީ އެމިސްކިތަށް ވީ ކިހިނެއްކަން ނޭނގިގެން ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް