ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 16:58
ޣައްޒާގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލަނީ
ޣައްޒާގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލަނީ
ފޭސްބުކް
ރާއްޖެ - ފަލަސްތީން
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ޣައްޒާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލައިފި
ޣައްޒާ އާއި ފަލަސްނީން ބޯޑަކު ކައިރީގައި ކުރިމަތިލުންތަކެއް
ދިދަ އުފުލާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ފެށި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއްގައި
ފަލަސްތީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކައި ދިނުމަށް އެދުނު

ފަލަސްތީން ބިމަށް ވެރިވެގަނެ، އެ ބިމުގައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ވިހުރާލައިފިއެވެ.

ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލާފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ މީހުންގެ ވަޒަނުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ޣައްޒާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދަ ގްރޭޓް ރިޓާން މާޗް" ގައެވެ. އެ މުޒާހަރާއަކީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްތީން މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމެކެވެ.

އެ އެއްވުމުގައި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންތަކެއް ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ތިބި ފޮޓޯތައް އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްތީނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދޭ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކުންނެވެ. "ފްރެންސް އޮފް ފަލަސްތީން އިން މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި ހިންގާ ޕޭޖުން އެ ފޮޓޯތައް އާންމުކުރުމަށް ފަހު، ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް ދިވެހިން އޮތް ތާއިދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކައި ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ތިބެ، ނަގާފައިވާ ތިން ފޮޓޯއެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެތިބި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނުންތަކެއް ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ދިދަ އުފުލާލައިގެން ތިބޭތަން ފެނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް މީހުން ހުކުރު ދުވަހު ގާޒާ އާއި އިސްރާއީލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

'ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާން'ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ، މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޣައްޒާ އާއި އިސްރާއީލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގައެވެ. މުޒާހަރާކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އެ މުޒާހަރާތަކަކީ 1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުމުން، އެ ބިން ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި އެ ވަޒަނަށް އައުމުގެ ހައްގު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކުރާ މުޒަހަރާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް