ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 16:56
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ރިިޔާޒު ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ރިިޔާޒު ރަޝީދު
ގޫގުލް
މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު
މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2 ބިލިއަނަށް ތިރިވާނެ: ރިޔާޒު ރަޝީދު
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނި ވެސް 20 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓްގައި ބުނެފައިވޭ
މިއަހަރު ނިމޭއިރު 49 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ
މިދިއަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރީ 43 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެ ބިލިއަން ނުވަތަ ތިން ބިލިއަނަށް ތިރިވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނާއިބު ލީޑަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި "މިތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު" ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ދަތި އުދަނގޫ ކަންތައްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ވެސް 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏާ އެކު ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެ ބިލިއަނަށް ކުޑަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދޅުވިއިރު، ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި މިއަހަރު ނިމޭއިރު 49 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަރަނި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ދަރަނީގެ މިންވަރު 43 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މިގައުމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތި އުނދަގޫ ކަންތައްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏާ އެކު. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު އެކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަަހަރު ނިމޭއިރު، 2 ބިލިއަނާއި 3 ބިލިއަނާ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަވެގެންދާނެ،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއިރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފޮތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ރިޔާޒަށް އެނގިވަޑައިގަންވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްތަކަށް މަޖިލީހުން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. 

މިއަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނި ވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި 14 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ވެއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީ 49 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނި ވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި 20 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުމެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ލޯންތައް ނަގައިގެން މަޝްރޫތައް ހިންގަމުންދާއިރު، އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 08:17
އަލީ ދިއްދޫ
އެސްޓީއޯ ބިލްތައް ކައްވާލިގޮތައްތޯ