ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 17:43
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 8 ފުލުސް އޮފިސަރުން
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 8 ފުލުސް އޮފިސަރުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
ހައްޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް އުފުލައިފި
އާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އަމަލު ކުރުމުގެ ދައުވާ ވެސް ވަނީ ކޮށްފައި
ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
8 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރިހަމަ ބެންޗުން ނެރުނު އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމަށް ބަހަނާ ދައްކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިޢުލާނު ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 8 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އަމަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފުލުހުންނާއި މެދު މާރާމާރީ ހިންގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއިމެދު އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން އުޅުނުކަމުގައި ހައްޔަރު ކުރި މި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

އެ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 512، 532، 533 އަދި 615 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް ކުރި ކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށެވެ.

- ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 512 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމުގައި އެކަށީގެން ނުވާ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށެވެ.

- ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 532 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ދަތި ކުރުމުގެ ކުށެވެ.

- ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛ ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް  އެޅުމުގެ ކުށެވެ.

- ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 615 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛ އާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އަމަލު ކުރުމުގެ ކުށެވެ.

ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިއްބައި ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސްއިން ވަޒީފާއިން ވެސް ވަކިކޮށްފައިވާ މި 8 ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ސައިފު ހުސައިންއާއި، ފުލުހުންގެ ސްވޮޓު ޓީމުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި އޮފިސަރ، ސާޖަންޓު މުހައްމަދު ރިޔާޒާއި، ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ފާއިޒު މުހައްމަދާއި، ސާޖެންޓު އަހުމަދު އާސިމް އާއި، ސާޖަންޓު އަލީ ރިޝްވާނާއި، ކޯޕްރަލް އަލީ ނަސީރާއި، ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޝާމިންގެ އިތުރުން ކޯޕްރަލް ހަސަން ނަސީރެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަތް ފުލުހެއްގެ ބަންދަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 10 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ކުރިން ކޯޓުން ވަނީ ހަތް ފުލުހަކަށް ފަސް ދުވަސް އަދި އެހެން ފުލުހަކަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފުލުހުން މާފުށީ ރިމާންޑް ޖަލަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި އަމުރު ނެރުނު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙުމަދު އަރީފުވެސް ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 10:40
consequence
consequence of your actions pay off
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 10:10
Me
Ali Naseer was a seargeant n nt a corporal.