ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:17
ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް ޓްވިޓާ
ހދ އަތޮޅުގެ ކަރަންޓް
ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ދަށް، ރޯދައިގެ ކުރިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: އަތޮޅު ކައުންސިލް
ބައެއް ރަށްރަށަށް ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ
ކަރަންޓް 24 ގަޑިއިރު ޔަގީންކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ވާހަކަ ދައްކަވާ

ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ދަށް ކަމަށާއި ރޯދައިގެން ކުރިން އެރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އާތިފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ. 

ހދ އަތޮޅުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް އެ އަތޮޅު މަކުނުދޫގައި ހުންނެވިއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން އެރަށުން ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް މެދު ކެނޑެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެން ރައްޔިތުންނަށް 24 ގަޑިއިރު ޔަގީންވާނެ ކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ލިބެމުން ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އަބަދު ވެސް ކުރަމުން ދެއެވެ.

ހދ. އަތޮޅާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. ނަމަވެސް މާލެއާއި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ސްޓެލްކޯއިން ވެސް ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް ދެއެވެ.

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކައިން ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ދާދިފަހުން ވަނީ ފަޅާ އަރާފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް