ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:19
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)
މުހައްމަދު އަފްރާހު / ސަން އޮންލައިން
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް
ޖަގަހަ ތަކުގެ ޓިނު ބާއްވެއްޖެނަމަ، ޓިނު ހަދިޔާކުރަން އަދުރޭ ނިންމައިފި
ގެދޮރު ހެދުމަށް ޓިނު ވަގަށް ނެގިކަމަށް އަދުރޭ އަަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ
ޓިނު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާނަން
ޓިނުގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން ދައްކަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި

ޖަގަހަތަކުގެ ޓިނު ބާއްވެއްޖެނަމަ، ޓިނު ހަދިޔާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބް ވުމުގެ ކުރިން ލ އަތޮޅު އެސްޓިއޯ ބުރާޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު ގެދޮރު ހެދުމަށް ޓިނު ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ހުކުމް ކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރީމް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެވާހަކަ ދައްކަވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެމްޑީޕީ ޖަގަހައެއްގައި ވެސް ޓިނު ބާއްވެއްޖެނަމަ އެކަން އަންގާލުމުން ، ބޭނުންވަނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ޓިނުކަން ބެއްލެވުމަށް ފަހު ހަދިޔާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި "މިތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކީ" ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔަ އިރު ކުރި ފޭސްބުކް ލައިވް އެއްގައި އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް އައިން މިތާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަގަހައެއްގެ ޓިނު ޖަހަމުންދާ މަންޒަރު ބަލާލަން، ބަލާލައިފައި ވެސް އެތާގައި ޓިނުގެ ތެރެއިން މަދުވަމުން އައި ބައި އަޅުގަނޑު ދިޔައީ ހަމަޖައްސަމުން، އެހެންވީމަ އިދިކޮޅު ފަރާތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، އެހެން ޖަގަހައެއް އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ ޓިނު ހަދިޔާކުރާނަމޭ" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައެއްގައި ޓިނު ޖަހަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޕްރޮޕޯޝަލް ހުޅައެޅުމުން އެކަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ހަމަޖައްސައި ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިވެލިއޭޓް ކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް ވެސް އެކުލަވާލާފައިވާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަމް ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޝަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނެ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އިވެލިއުޓޭ ކޮށްފަ، ދެން އޭގެ ފަހުން ޓިނު ހަދިޔާ ކުރާނީ" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޔާމީން ކައިރީގައި ހުންނަވައިގެން އަދުރޭ މަލާމަތް ކުރައްވާ ރާގަކަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:13
ހުން
ޓިންޓިން!
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 12:53
Tinu
,އަހަރެށްގެ ގެއަށް 12 ގަނޑު ޓިނު ބޭނުށް