ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 17:55
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް
ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަތުމުން ގައިދީއެއްގެ ޓިކެޓްދޭނަން: ފަލާހް
ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އޮޅުވާލައްވަމުން
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫން އިސްކުރަނީ އަމިއްލަ އެދުން
އެމްޑީޕީން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަންވާކަން ނޭދޭ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިނަމަ އެއާޕޯޓުން "ގައިދީއެއްގެ" ޓިކެޓް ދެއްވުމަށް ފަހު، އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ކަމަށް އިނގުރާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "މިތުބޫ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު" ނަމުގައި ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފަލާހް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގެންފިނަމަ އެމަނިކުފާނަން އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އަނބުރާ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ނޭދޭ ކަމަށާއި، އެކަން ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައިގެން ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއުތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާންގެ ބޭސް ފަރުވާގެ ކަންތަކުގައި ވެސް އޮޅުވާލައްވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިތާގައި ކުރިމަތިލާން ކިޔާ ކެނޑިޑޭޓް ގޮސް މި ހުންނަނީ އިނގެރޭސި ވިލާތުގައި، އެއް އިރެއްގައި ބުނާނެ މައި ބަދަ ރަނގަޅު ވެއްޖެއޭ، އަނެން އިރެއްގައި ބުނާނެ އޭގެ ތިރީ ބަދައިގައި ރިއްސައޭ، މިހާވަރުން ކިހިނެތްތޯ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނީ، ދެން އިހައް ދުވަހު މި ވިދާޅުވީ ތިމަންނަގެ ޕާޓީގެ މީހުން ތިމައްނައަށް އަނގާފިއޭ އިހަށް ނާންނަން، މިއިން ވެސް އިނގެއެއް ނޫންތޯ، އެޕާޓީގެ މީހުން ވެސް ނޭދޭކަން އޭނާ ކުރިމަތިލާން، ރާއްޖެ ނާންނާށޭ މި އަންގަނީ، ރާއްޖެ ނައިސް ކިހިނެއްތޯ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނީ، އަޅުގަނޑު ރައީސް ނަޝީދުއަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާން ވަޑައިގަންނަވާށޭ، ވަޑައިގަންނަވާއިރަށް އަޅުނޑުމެން ދޭނަން ގައިދީއެއްގެ ޓިކެޓް" ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ ފަލާހް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާނޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފާއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫނާއި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް އިސްކުރައްވަނީ އަމިއްލަ އެދުންފުޅު ކަމަށާއި، ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންފުޅު ވަނީ ވެރިކަން ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް މައުމޫން އެހުންނެވީ، ދެ ބޭފުޅުން އެއްތަނެންގައި ތިއްބަވަންވީ، ތިއްބަވާފައި، އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ބަހައްޓަދޭނަމޭ އެތާގައި ވެސް ( ޖަލުގައި) ވޯޓް ފޮއްޓެއް، ރައީސް މައުމޫން ރައީސް ނަޝީދަށް ވޯޓް ލީމަ ނިމުނީ، ނަޝީދު މައުމޫނަން ވޯޓް ދިނީމަ ނިމުނީ" ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 10:50
ފަލީހަތް
މިކަހަލަ ބޯޯގޮވާފަ ތިބޭމީހުން މަޖްލިސް އައް ހޮވުނީތީ ވެސް ރައްޔިތުން އެކަމާއި މިހާރު ލަދުގަނޭ.