ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 13:43
ޒައީމާ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ
ޒައީމާ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ
ޙުސައިން ޙަސަން
ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވުން
ދަރިފުޅު ބަނޑަށް މަރުވެފައިވާތާ ހަފްތާއެއް، އަދިވެސް ބަނޑުން ދަރިފުޅު ނުނަގާ!
 
ދަރިފުޅު މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު

ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން ބަނޑަށް މަރުވި ކަމަށް ބުނާ ދަރިފުޅު މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުން ނުނަގާ، ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްވާ ވަމުންދާތީ، އެ އަންހެން މީހާގެ ހާލު ދެރަވަމުންދާތީ އޭނާގެ އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ނައިފަރުގައި ހުންނަ ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދި ނ. ހެނބަދޫ ޒައީމާ އިސްމާއިލުގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވިކަން އެނގުނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ އަންހެން މީހާ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

އަންހެން މީހާގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދިޔަ ވަގުތު ޒައީމާ އިނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްކޭނިން ރޫމް ކުރިމަތީގައި އިން ގޮނޑިއެއްގައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ މަސައްކަތު މީހަކާއެކު ނަރުހަކު ވެސް ޒައީމާގެ ކައިރީގައި ތިބި މަންޒަރު ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނުނެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ޒައީމާ ސްކޭޓް ކުރަން ގެންދިއުމަށް ފަހު، ސްކޭން ރޫމަށް އޭނާ ވެއްދީ ބައި ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ. އަދި ސްކޭނިން ރޫމުން ޒައީމާ ނެރެގެން ގެންދިޔަ ވަގުތު ރޮމުން ދިޔަ މަންޒަރު ވެސް ރާއްޖެއެމްވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނުނެވެ. އަދި ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ކުރެވޭތީ، ވަކި ހިސާބަކަށް ހިނގާފައި ދިއުމަށް ފަހު ޒައީމާ ގޮނޑިބަރިއެއްގައި އިށީން މަންޒަރު ވެސް ފެނުނެވެ.

ޒައީމާގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބަނޑުން ދަރިފުޅު ނުނަގައި ގިނަ ދުވަސްވަމުންދާތީ، އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަނީ އެތަނުގައި ހުރެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އައިޖީއެމްޗްގެ ސްކޭނިން ރޫމް ކުރިމަތީގައި ހުރެ، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކައި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތު ކިޔައިދިނެވެ.

ޅ. ނައިފަރު، އަޒުމް، މުހައްމަދު އަހުމަދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މިއަދު ބުނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށާއި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްވަމުންދާއިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ދަރިފުޅު ބަނޑުން ނުނަގާތީ އަންހެނުންގެ ބަނޑު ފުފި، ހާލު ދަށްވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ދަރިފުޅު ބަނޑުން ނަގަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމާފައި ވިޔަސް، މިހާރު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނަމުން ދަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަން ކުރުމަށް ކަމަށް މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

"ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވުމުން، ޑޮކްޓަރުން އެޓެންޑު ނުވެވޭ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މި ދެންނެވީ މިއަދު [ހޮނިހިރު ދުވަހު] ދަރިފުޅު ނަގަން [ސިޒޭރިއަން ހަދަން] ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެކަން މާދަމާއަށް ފަސްވެގެން މިދިޔައީ އެ ސަބަބާހުރެ،" ހަތަރު ދަރިންގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

ދަރިފުޅު ބަނޑަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން ޒައީމާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ގެންދިޔައީ ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަމުންނެވެ. ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަކަށް ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުން ނުބުނާ ކަމަށް ޒައީމާގެ އާއިލާއިން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ބުންޏެވެ. ޒައީމާއަކީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހަކަށްވުމުން، ދަރިފުޅާއި މައިމީހާގެ ރައްކަލަކަށް އޭޑީކޭއިން އިންޖެކްޝަނެއް ދިން ކަމަށާއި ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެއިންޖެކްޝަން ޖެހުމަށް އޭޑީކޭއިން ލަފާދިން ކަމަށް މުހައްމަދު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެ އިންޖެކްޝަން ޖެހުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ދަރިފުޅުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓި، ވިންދު ނުޖަހާތީ ޒައީމާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުން ވެސް ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް ބުނެފައި ވަނީ ތުއްުތު ދަރިފުޅާއި މައިމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެޖެންސީގައި މާލެ ދާން އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެންގުމާ ގުޅިގެން، ޒައީމާގެ އާއިލާގެ ހަރަދުގައި މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އެނގުނީ ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާކަމެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިންނަށް "ރާއްޖެއެމްވީ" ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަހެއް ބުނާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު އުމަރު އިބްރާހިމް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާލުމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އަދި ސީދާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމަށް ގުޅައި، މެސެޖު ކުރުމުން ވެސް އެމަނިކުފާނު ޖަވާބެއް ނުދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
1%
1%
71%
22%
0%
5%
ކޮމެންޓް
14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 07:39
ދަންނަ މީހާ
ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތް. ދިރިހުރުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް. އެ ހައްގުން މަހުރޫމްކޮށްފިނަމަ ދައުލަތުގެ ބޭނުމެއް ނެތް
14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 02:59
ގާދިރު
ސުބުހާނަﷲހެޔު ނުވާނެ އންހެންމީހަޔައް ތިވަރުގެ ގެއްލުމެއްދޭކައްމިހެން ވީމަވެސް އިނގޭ ރާއްޖޭން ބޭރުންވެސް ޑޮކޤޓަރައްދައްކަން ރާއްޖެ އަންނާނެކަންދުނިޔޭގައެންމެ ފުރިހަމަ ސިއްހީ ޙިދްމަތްދޭ ހަމައެކަނި ގައުމުވީމަ
14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 02:52
ގާދިރު
މިއީރާއްޖޭގެސިއްހީދާއިރާގެހާލަތުހުރިމިންވަރަކީއެކަމު ހަމަ ސިއްހީދާއިރާއޮތީ ދުނިޔެގެވެސްނެއްމިންވަރުގެ ސިއްހި ކހޙިދުމަތެކޭހަމަ ބުނާއިރައް އަތްތިލަބަޑިތަޅައިގަންނަނެ ދެންބުނާނީ އޮޅުމަކުންނޭ އެހެންވީ މިސަރުކާރުގަކަމެއްނުވޭ އޮޅުމަކުން ނުންގޮތަކައް އެއިޑްސްލޭވެސްއެޅުނި އޮލުމަކުން
13 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:38
އަލީ ބާބާ
ސިއްޙީ ޚިދުމްތް މެކުހައް ޖަހާފަ
13 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 16:33
ާޯޮަޮރޮވިއްޖެ
ސުބުހާނަﷲ..
13 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:36
Piyaarey
Thee then vara dherakoh vaa kameh