raajjemv logo
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ
ސިޓީއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ސިލްވާ އައުކޮށްފި
 
އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސިޓީއާއި ގުޅިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު
 
އައު ކޮންޓްރެކްޓާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ސިޓީގައި މަޑުކުރާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
6,114
ކ. މާލެ |
1 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 16:30
ޑޭވިޑް ސިލްވާ ސިޓީގެ އައު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއެ ކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ އައުކޮށްފިއެވެ.

ސިލްވާގެ ކޮންޓްރެކްޓް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އައު ކޮންޓްރެކްޓާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ސިޓީގައި މަޑުކުރާނެއެވެ. ސިޓީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ސިލްވާ އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއެ ކުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.  

ސިޓީގެ ވެބްސައިޓާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސިލްވާ ބުނީ ސިޓީގައި ވޭތުކުރި ހަތް އަހަރާއި ބައިގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއިމެދު ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާ ބުނީ ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެ ގިނަ ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސިޓީގެ ފަރާތުން މި ސީޒަނުގައި ފެންނަމުންދަނީ ހިތްގައިމު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި ކުރިޔަށްހުރި ދުވަސްތަކުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުމަކީ އޭނާގެ އުއްމީދެއް ކަމަށެވެ.

ސިލްވާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މި ސީޒަނުގައި ސިޓީގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ކުޅުމާއި ވިދިގެން އެ ޓީމަށް އަންނަނީ ތައުރީފު އޮހެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އަށް ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ސިޓީއިން ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސިޓީއާއި ގުޅިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ކުޅެމުންދިޔަ ސްޕެއިންގެ ވެލެންސިއާ ދޫކޮށް ސިޓީއަށް ބަދަލުވީ 24 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ސިލްވާއަކީ އެ ޓީމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނީ ވެސް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސިލްވާ ވަނީ ސިޓީއަށް 324 މެޗު ކުޅެދީ އެ ޓީމަށް 52 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާވަނީ އެ ޓީމާއެކު ދެ ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕްއެއްގެ އިތުރުން ދެފަހަރެއްގެ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް