ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 09:04
ބީއެމްއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
 
އެވޯޑް ދީފައިވަނީ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

 

އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި މި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ބޭންކަށް 15، 20، 25، 30 އަދި 35 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީއެވެ.

 

 އަދި 35 އަހަރު ބޭންކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ތިން މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އައިޝަތު ނޫރައްދީން، އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު މަނިކެ އަދި ސީނިއަރ ފެސިލިޓީސް އޮފިސަރ މޫސާ މުޙައްމަދު އަށް ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ޖުމްލަ 24 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ އެވޯޑް ދީފައެވެ.

 

އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކާ މުޚާތަބްކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އެބޭފުޅުން ބޭންކަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތާއި، ހީވާގި ކަމަށާއި ފަރުވާތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

 

ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭންކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވައިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ފުރަތަމަ އެވޯޑް ދީފައިވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ.

 

އެހަފްލާގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިފަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައި، ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ބޭންކުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

ބީއެމްއެލްއިން ގެންގުޅެމުންދާ ކުރިއަރާފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރު އެ ބޭންކަށް ވަނީ " އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް" ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް