ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 01:03
އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހު ފޯން ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ގަތުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހު ފޯން ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ގަތުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
އައިފޯން 10
އައިފޯން 10 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށްނެރި ވިއްކަން ފަށައިފި
 
ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެޕަލްގެ ފޭނުން ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްފައިވޭ
 
އައިފޯން 10 ގަތުމަށް އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ ކިޔު ހަދާފައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އައިފޯން 10 ވިއްކަންފެށުމާއިއެކު އެޕަލް ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި އެތައް ހާސްބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައި ފޯން ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

އައިފޯން 8 ނެރުމާއިއެކު މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އެޕަލް އިން މިހާތަނަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން ގަތުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ކިޔޫ ހަދައި އައިފޯން ގަނެފައެވެ.

ސިޑްނީގައި އައިފޯން 10 ވިއްކަން ފެށުމާއިއެކު، ފުރަތަމަ އައިފޯން 10 ގަތް ކަސްޓަމަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން 

އައިފޯން 10 ގަތުމަށް އެޕަލްގެ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދައި ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު އެޕަލްގެ ވެބްސައިޓުން އައިފޯން 10 ވަނީ 20 މިނިޓް ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެފައެވެ.


ފޯނު ގަތުމަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކިޔު ހަދާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރު، ޖަޕާން  އަދި އިގިރޭސިވިލާތް ފަދަ ގައުމުތައް ހިމެނެ އެވެ.

އައިފޯން 10 ގަތުމަށް އެތައް ހާސްބަޔަކު ހޮންގްކޮންގްގެ އެޕަލް ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި ،މިހާތަނަށް އެޕަލްގެ އައު އައިފޯން ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ވަނި ލިބިފައި

އައިފޯން 10 އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާ, މެކްސިކޯ، އިޓަލީ އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ ގައުމުތަކެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި 1391 ޑޮލަރަށް އައިފޯނު ވިއްކާ އިރު މެކްސިކޯގައި ވިއްކަނީ 1325 ޑޮލަރަށެވެ. އަދި އިޓަލީގައި 1424 ޑޮލަރަށް ފޯން ލިބެން ހުންނަ އިރު ސިންގަޕޫރުގައި އައިފޯން 10 ލިބެން ހުރީ 1224ޑޮލަރަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް