ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 16:01
މަގޭ ޕްލޭން ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ހާން
މަގޭ ޕްލޭން ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ހާން
ޓްވިޓަރ
އުރީދޫ
"މަގޭ ޕްލޭން" ނަމުގައި އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ޚިދުމަތެއް!
 
އެންމެ އެކަށީގެންވާ [ޕެކޭޖެއް] އެ ބޭފުޅަކަށް އަމިއްލަ އަށް މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްލެވޭނެ
 
މިއީ މުވާސަލާތީ ހިދްމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ހިދްމަތްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބިގެންދާނެ ޕްލޭނެއް

"މަގޭ ޕްލޭން" ނަމުގައި އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ޚާއްސަ ޚިދުމަތެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫ ހެޑް އޮފީހުގައި އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަގޭ ޕްލޭން ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ހާން އެވެ.

މަގޭ ޕްލޭންއާ ބެހޭ ގޮތުން ސީއީއޯ ނަޖީބް ވިދާޅުވީ މިއީ މުވާސަލާތީ ހިދްމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ހިދްމަތްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބިގެންދާނެ ޕްލޭނެއް ކަމަށެވެ.

"އުރީދޫ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ [ޕެކޭޖެއް] އެ ބޭފުޅަކަށް އަމިއްލަ އަށް މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްލެވޭނެ. ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު. އެންމެ އެކަށޭނަ އަގެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ،" ނަޖީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަގޭ ޕްލޭން ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމަށް މައި އުރީދޫ އަށް ލޮގިންވެ، މަގޭ ޕްލޭން އޮޕްޝަން ނެގުމުން ޕެކޭޖް ޑިޒައިން ކުރުމަށް އަންނާނެ އެވެ. އެގޮތުން 100 އެމްބީން ފެށިގެން 1،000 ޖީބީއާ ހަމައަށް ބޭނުން މުއްދަތަކަށް ޑޭޓާ ނެގިދާނެ އެވެކޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިނެޓު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ. އެގޮތުން އުރީދޫ ނަންބަރުތަކަށް ވަކިވަރެއް ނުވަަތަ އެހެން ނެޓްވޯކްތަކަށް ވަކިވަރެއް ވެސް ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން 20،000 މިނެޓާ ހަމައަށް ކޯލް ކުރެވޭ ގަޑި އިހުތިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެސްއެމްއެސް ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރެއް ވެސް ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން 25،000 އެސްއެމްއެސްއާ ހަމައަށް އިހުތިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މަގޭ ޕްލޭންގެ ދަށުން 19ރ. އަށް އެންމެ އަގު ހެޔޮ އައިޑީޑީ ރޭޓް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެމަގޭ ޕްލޭންގެ ދަށުން އެއް ދުވަހުން ފެށިގެން، އެއް މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޕެކޭޖް ތައްޔާރު ކުރުމުން އެ ޕެކޭޖްގެ އަގު ވެސް ވަގުތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެން ދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް