raajjemv logo
"ނޯޓީ 40"
ޕާކިސްތާންގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް "ނޯޓީ40" ގެ ޝޯ ކެންސަލް ކޮށްފި
 
ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ މިރޭގެ ޝޯ
ސިމާހާ ނަސީމް
2,500
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 19:03
ކ. މާލެ
ނޯޓީ40
ފޭސްބުކް

ޕާކިސްތާންގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް "ނޯޓީ40" ގެ މިރޭގެ ޝޯ ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

"ނޯޓީ40" ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އިސްމާއިލް ޝަފީޤު ބުނީ މިރޭ އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޝޯ ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސް (އެންސީއޭ)ގެ ފަރާތުން ބުނި ކަމަށެވެ. އަދި މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޝޯ ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ ޕާކިސްތާން އެމްބަސީއަށް އޮލިމްޕަސް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން މިއަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ފިލްމުގެ ޝޯ އަޅުވަން ފުރުސަތު ދީފާނެ ކަމަށް އެންސީއޭ ބުނިކަމަށް ޝަފީޤު ބުންޏެވެ.

ޝަފީޤު ބުނީ އެންސީއޭއިން އެހެން ކަންތައް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެންސީއޭ އާއި އެއްކޮށް އެގްރީމަންޓު ހަދާ، އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުތައް ދައްކާ، ޝޯ ތަކުގެ ބުކިންގް ވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިރޭގެ ޝޯ އެންސީއޭގެ ފަރާތުން ކެންސަލްކުރުމުން އެމީހުންގެ ފަރާތުން މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝޯ އެޅުވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިދާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެ ދުވަސް ވެސް ދެވެން ނެތް ކަމަށް އެންސީއޭ އިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޝަފީޤު ބުންޏެވެ.

މިރޭގެ ޝޯ ކެންސަލްވުމާއި ގުޅިގެން ޓިކެޓް ގަތް ފަރާތްތަކަށް ރީފަންޑު ކޮށްދޭނެކަމަށް ޝަފީޤު ބުންޏެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސީޒަން ވަނީ ފިލްމު އެޝޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެންސީއޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ މުއާޒް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް