ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 12:30
 26 ޖުލައި 2017 ގައި ފުލުހުން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
26 ޖުލައި 2017 ގައި ފުލުހުން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްއާރުސީއެމް
ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން އެޗްއާރުސީއެމުން ނިންމައިފި
 
ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އަޅަން އުޅުނުކަމަށް ބުނެ
 
ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރި
 
ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި

މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްއްވި ހަރަކާތެއް ކަވަރު ކުރަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ކޮށްފައި ވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކަމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް(އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން މިގޮތަށް ނިންމީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި އެހެން ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާ އާއި ލައިވް އިކިއުޕްމެންޓަށް ފުލުހުން ގެއްލުން ދިނުމުން އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި  އެމުއައްސަސާއަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދުމުންނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ 30 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު  އެޗްއާރުސީއެމްއަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ޖަވާބުގައި އެ މުއައްސަސާއިން ބުނެފައިވަނީ "2007 ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ 3 ނޫސްވެރިންނާއި އިތުރު ބައެއް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނޫސްވެރިން، ނޫސްވެރިކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަޅައިގެން އެމްޑިޕީ ހަރުގޭގެ ތެރޭގައި ތިއްބާ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި އެތަނަށް ވަދެ ނޫސްވެރިންގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ."

އެމައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލާނީ "އެންޓި ޓޯޗާ ގާނޫނު 2013" ގެ ދަށުންނެވެ.

އެރޭ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އެޅުމުން ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓް މުރުޝިދު ހައްޔަރުކުރީ އޮން ކެމެރާގައި ލައިވްގައި ހުއްޓައެވެ. މަންޒަރު ފެނުނު ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ތެރޭގައި މުރުޝިދު ހުއްޓައި ފުލުހުން އައިސް މުރުޝިދު ކޮއްޕާލައި ލައިވް ކަނޑާލަން ވަނީ އަންގާފައެވެ .އަދި މުރުޝިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ.  މުރުޝިދަށް އެރޭ ފުލުހުން ދީފައިވާ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޭނާ ވަނީ އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ފަރުވާ ވެސް ހޯދާފައެވެ.

ފުލުހުން އެރޭ ހައްޔަރު ކުރި ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި މުރުޝިދުގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ކެމެރާމަން އަހްމަދު މަމްދޫހު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެކި މީޑިއާތަކުގެ ޖުމްލަ ހަތް ނޫސްވެރިން ފުލުހުން އެރޭ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކުރި ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނީ ފުލުހުންގެ އެ އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖެޓީވީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި އެހެން ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާ އާއި ލައިވް އިކުއިޕްމެންޓަށް ފުލުހުން ގެއްލުން ދިނުމުން އެކަން އިންތިހާއަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް