raajjemv logo
އާރުއޯއެލް
އާރުއޯއެލް ގެ ބިލްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
 
އާރުއޯއެލް އިންވަނީ އާ ފްރަންޓް އޮފީހެއްވެސް ހުޅުވާފަ
 
އާރުއޯއެލް ގެ އާ ވެބްސައިޓާއި އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
ސަހުބާން ފަހުމީ
3,056
ކ. މާލެ |
12 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 19:37
އާރުއޯއެލް ގެ އާ ފްރަންޓް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންޓަރނެޓް ގެ  ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރާއްޖެއޮންލައިން ( އާރުއޯއެލް) ގެ ބިލްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއޮންލައިން އިންޓަރނެޓް ބިލްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ލޯންޗް ކުރެވުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާރުއޯއެލްގެ ހެޑް އޮފް މާކެޓިން މަނާލް ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއޮންލައިންގެ އާ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްދެއްކުމުގެ އިތުރުން ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބަލާލެވޭނެކަމަށެވެ.

 

މަނާލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއޮންލައިންގެ  ޚިދުމަތަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެއޮންލައިންގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފައިވާއިރު އެކުންފުނިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އާ ފްރަންޓް އޮފީހެއްވެއް ހުޅުވާފައެވެ.

އެ ފްރަންޓް އޮފީސްް ހުޅުވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ނަސަންދުރަ ކައިރީ އަމީރުއަހުމަދު މަގުގައެވެ. އެ ފްރަންޓް އޮފީހާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަނާލް ވިދާޅުވީ އާ ފްރަންޓް އޮފީހުގެ ސަބަބުން އާރުއޯއެލް އިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް  އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އާ ފްރަންޓްއޮފީހުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ވެސް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި  ވެސް އާރުއޯއެލްގެ އައުޓްލެޓް ތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް މަނާލް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް